Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                  

 

Освіта та наука є пріоритетами соціально-економічного розвитку країни.  Стаття 53 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-BP визначила, що держава забезпечує доступність  і  безоплатність … вищої і післядипломної  освіти,  різних  форм  навчання…».  «Громадяни  мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі».   У п. 25 Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, було визначено, що «Ефективність використання фінансових ресурсів,  спрямованих в освіту,  забезпечуватиметься на основі встановлення та неухильного дотримання таких базових принципів її фінансування: … «забезпечення формування  державного  замовлення на підготовку фахівців  у  професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах різних  форм  власності  на конкурсній основі з урахуванням якості освітніх послуг».  В іншому розділі визначено, що «громадянам, які навчаються, гарантується: … працевлаштування випускників,  які  навчалися  за   державним  замовленням». Одначе, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, згадала лише удосконалення механізму формування державного замовлення у професійно-технічній освіті.  Але у вищій освіті не поставила такого завдання. 

 

У державному бюджеті та місцевих бюджетах для фінансування державного замовлення передбачені суми коштів:

  -  на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра, науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб,

  -  на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки).
 
Загалом, у суспільстві існує запит щодо досягнення балансу між державним замовленням та контрактною формою навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах, з урахуванням різних форм власності виконавців (одержувачів коштів), дотримання конституційного права громадян безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, гарантування працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням, інших аспектів, що можуть виникнути в процесі реалізації проекту.  Мовою нормативно-правових актів це називається удосконалення механізмів для вступу  та навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, у т. ч. установлення квот за направленнями до вищих навчальних закладів.

 

 

 ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ ОСВІТИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010-ГО РОКУ)   Галузь регулюється Міністерством освіти і науки України (коди КВКВ 220 і 221), що діє на підставі Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. № 1757.

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ Й ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ). 

Відповідно до п. 1.3 Наказу Міністерством освіти і науки України від 05.11.2012 № 1244 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році», «фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

 за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

 за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

 за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб».

Витяги з Закону України № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель": 

     3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом  закупівлі є:

       послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та  робітничих  кадрів,  підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів  (післядипломна освіта) за державним замовленням. { Частину третю  статті  2  доповнено  абзацом  згідно  із Законом N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012 }

     освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами  та науковими установами студентам, аспірантам, науковим  і  науково-педагогічним  працівникам  за межами України; { Частину третю  статті  2  доповнено  абзацом  згідно  із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }
     послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності,  які  фінансуються  на  конкурсній  основі  в  порядку, визначеному статтею  34   Закону  України  "Про  наукову  і  науково-технічну діяльність"  (  1977-12  ).  {  Частину  третю  статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

    4.  Окремими  законами  визначаються  особливості  здійснення  закупівлі: ...

     2) таких товарів, робіт і послуг:
 ... послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та  робітничих  кадрів,  підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням; ...

     освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;  {  Частина  четверта  статті  2 Закону України № 2289-VI).


Стаття 39. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника 

  ... 2. Процедура  закупівлі  в  одного  учасника застосовується  замовником як виняток у разі

      1) закупівлі  творів  мистецтва або закупівлі,  пов'язаної із  захистом прав інтелектуальної власності,  або  укладення  договору  про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу,  або    закупівлі  послуг  з  виконання  науково-дослідних,  науково-технічних  та  дослідно-конструкторських робіт, що пройшли  конкурсний  відбір  у  встановленому  Кабінетом  Міністрів України  порядку;  { Пункт 1 частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 4996-VI ( 4996-17 ) від 21.06.2012  

Державні цільові програми:

Державна програма 'Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці' на 2006-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153.

Національна програма інформатизації, затверджена Законом України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684 (постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV).

Державна цільова програма розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 р № 439.

Заклади освіти та науково-технічні заклади не лише є одержувачами коштів (постачальниками товарів, робіт та послуг), але і надавачами платних послуг.  Щодо платних послуг, які можуть надаватися, див.:

1) Постанову Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №  796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності.

2) Постанову Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 855 “Про затвердження переліку платних послуг у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”.

3) Постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804 “Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції”.

Додатково див.: Державний класифікатор видів науково-технічної діяльності ДК 015-97.  Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інфор­мації.  Впровадження КВНТД забезпечує:
    впорядкування (групування) видів науково-технічної діяльності під час визначен­ня пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки та освіти, фундаментальних і при­кладних досліджень і розробок, розроблення державних науково-технічних програм розвитку освіти та науки;
    проведення досліджень та розробок щодо статистичних обстежень, координації робіт з підготовки наукових кадрів;
    визначення взаємозв'язку між видами економічної та науково-технічної діяль­ності згідно з Переліком спеціальностей наукових працівників.

Об'єктом класифікації є науково-технічна діяльність (діяльність, пов'язана зі створенням, розвитком, поширенням та використанням наукових і технічних знань в усіх галузях наук).

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: ... науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, ... науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки (підпункту 5 пункту 1)...  Замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного року, крім ... послуг, пов’язаних з навчанням, стажуванням студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном).

Класифікація галузей народного господарства передбачена статтею 260 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Оскільки КВЕД 2005 (ДК 009:2005), затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375, існує до кінця 2012-го року, на цей період для визначень галузей пропонуємо використовувати таблицю відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ

******************

Таблиця.  Витяги з Законів України, що регулюють державне замовлення у освіті

Закон України

Регулювання державного замовлення

від 20 листопада 2012 року № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»

Всі статті Закону України регулюють державне замовлення. 

«Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі - державне замовлення) - засіб державного регулювання задоволення потреб економіки та суспільства у кваліфікованих кадрах, підвищення освітнього та наукового потенціалу нації, забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей».

«2) державний замовник - міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, Національна академія наук України, галузеві національні академії наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інший визначений Кабінетом Міністрів України державний орган - головний розпорядник бюджетних коштів».

«3) виконавець державного замовлення - вищий, професійно-технічний навчальний заклад, заклад післядипломної освіти, наукова установа державної та комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір та з якими укладено державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням».

від 17 січня 2002 року № 2984-III  «Про вищу освіту»

     «1.   Центральний   орган   виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері освіти: …     формує  і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою; …» (стаття 18)

Органи  влади  Автономної  Республіки  Крим, органи місцевого самоврядування,  які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, в межах своєї компетенції:  … «вивчають  потребу  у фахівцях на місцях і вносять центральним органам  виконавчої  влади,  що  забезпечують формування державної політики  у  сферах  трудових відносин, економічного і соціального розвитку,  освіти,  та іншим центральним органам виконавчої влади, які   мають  у  своєму  підпорядкуванні  вищі  навчальні  заклади, пропозиції  щодо  обсягів  державного  замовлення  на  підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців» (абзац третій  статті  20). 

     «2. Головними завданнями вищого навчального закладу є: …     забезпечення виконання   державного  замовлення  та  угод  на підготовку фахівців з вищою освітою» (частина 2 статті 22).

      «4. У вищих навчальних закладах державної і  комунальної  форм власності   кількість  студентів,  прийнятих  на  перший  курс  на навчання за державним замовленням,  повинна становити не менше ніж 51  відсоток  від  загальної  кількості  студентів,  прийнятих  на навчання на перший курс» (частина 4 статті 23).

  «Державному вищому  навчальному   закладу   четвертого   рівня акредитації  відповідно  до  законодавства може бути надано статус національного.

     Національному вищому навчальному закладу за рішенням Кабінету Міністрів України може бути надано повноваження:

     укладати державні    контракти   з   виконавцями   державного

замовлення для потреб вищого навчального закладу» (стаття 23).

 

     «За погодженням  з  органом  студентського  самоврядування   у вищому навчальному закладі приймається рішення про: … переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за  державним  замовленням,  на  навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;  

        переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за  контрактом  за  рахунок коштів фізичних та юридичних осіб,  на навчання за державним замовленням» (частина 3 статті 38).

     «Випускник вищого   навчального   закладу,  який  навчався  за державним замовленням і якому  присвоєно  кваліфікацію  фахівця  з вищою    освітою    певного    освітньо-кваліфікаційного    рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди,  укладеної  між  замовником,  керівником вищого навчального закладу та випускником» (стаття 56).

     «2.   Центральний   орган   виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері освіти: ..     здійснює управління у  галузі  наукової  і  науково-технічної діяльності, зокрема через державне замовлення, а також організує і забезпечує проведення наукової  роботи  як  невід'ємної  складової освітнього процесу у вищих навчальних закладах» (стаття 56).

     «8.  Показники  державного замовлення на підготовку фахівців з вищою  освітою  формуються  за  освітньо-кваліфікаційними  рівнями центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, на підставі узгодженого подання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти (іншого центрального   органу   виконавчої   влади,   який  має  у  своєму підпорядкуванні  вищі  навчальні  заклади), та центрального органу виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин.

     Показники  державного  замовлення  на  підготовку  наукових і науково-педагогічних  кадрів  формуються  за  науковими  напрямами центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за поданням  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  забезпечує формування  державної  політики  у сфері освіти, інших центральних органів  виконавчої  влади,  які здійснюють підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів»  (стаття 64).

від 23 травня 1991 року № 1060-XII “Про  освіту”

     «1.   Центральний   орган   виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері освіти: …     формує  щороку  пропозиції  та  доводить  до  підпорядкованих центральному   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику  у  сфері освіти, навчальних закладів державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення  кваліфікації  та  перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб» ( стаття 12)».

     «2.  Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  створюються  відповідні органи управління освітою, діяльність яких спрямовується на:     визначення потреб,  розроблення  пропозицій  щодо  державного контракту і формування  регіонального  замовлення  на  педагогічні кадри, укладання договорів на їх підготовку;»  (частина друга статті 14).

«Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на: …     участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з  урахуванням  державного  контракту   (замовлення)    та    угод підприємств, установ, організацій, громадян».

«Вищі  навчальні  заклади  здійснюють  свою  діяльність за державним  контрактом  (замовленням) та угодами як основною формою регулювання  відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, громадянами (частина 2 статті 44)».  

 «Автономія  може  надаватися  вищому  навчальному  закладу відповідно до рівня акредитації і передбачає права закладу на: … визначення планів прийому студентів, аспірантів,  докторантів з  урахуванням  державного  контракту  (замовлення)  та  угод    з підприємствами, установами, організаціями, громадянами» (частина 1 статті 46).

від 11 липня 2001 року № 2628-III  «Про дошкільну освіту»

-

від 22 червня 2000 року  № 1841-III «Про позашкільну освіту»

-

від 13 травня 1999 року № 651-XIV «Про загальну середню освіту»

 «Міністерство освіти України: … забезпечує підготовку  і  видання  підручників,   посібників, методичної  літератури  для  загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює  їх  видання,  організовує  замовлення через відповідні місцеві органи управління освітою…» (стаття 37).

від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту»

«Професійно-технічна  освіта  здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах безоплатно,  за рахунок держави,  а  у  державних  та  комунальних акредитованих  вищих професійно-технічних  навчальних  училищах та центрах  професійної  освіти  -  у  межах  державного   замовлення безоплатно,  на  конкурсній  основі» (частина  друга статті 5).

 

Указ Президента України від 17 лютого 2004 року № 199/2004 “Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України” постановив Кабінету Міністрів України «розробити  та  затвердити  до  1 грудня 2004 року Державну програму  розвитку  вищої освіти на 2005-2007 роки», яка була прийнята Постановою КМУ від 8 вересня 2004 р. N 1183 «Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки».  Але програма не була продовжена на подальший період, хоча Постанова КМУ від 8 вересня 2004 р. N 1183 не була скасована.

 

Переліки напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, визначаються Постановами Кабінету Міністрів України.  Наприклад, для напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра – це Постанова Кабінету Міністрів України №1719 від 13 грудня 2006 року. 

Альтернативою державному замовленню, при якому між розпорядником та одержувачем бюджетних коштів також укладається державний контракт, є контрактна форма навчання (підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу), що здійснюється у відповідності до Постанови КМУ № 796 від 27.08.10 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».   Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг врегульовується Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

В якості виконавців – одержувачів бюджетних коштів, «вищі  навчальні  заклади  здійснюють  свою  діяльність за державним  контрактом  (замовленням) та угодами як основною формою регулювання  відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, громадянами (частина 2 статті 44 Закону України «Про вищу освіту»)».  Метою проектної пропозиції є оптимізація стосунків між розпорядником бюджетних коштів в особі центрального чи місцевого органу виконавчої влади, Національної академії наук України, галузевих національних академії наук, чи іншого визначеного Кабінетом Міністрів України державного органу – замовником послуг вищої освіти, та одержувачами бюджетних коштів в особі вищого, професійно-технічного навчального закладу, закладу післядипломної освіти, наукової установи державної та комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір, і є виконавцями державного замовлення. 

Оптимізація кількості місць державного замовлення у вищих навчальних закладах, з урахуванням таких складових державного замовлення, як цільовий прийом згідно з установленими квотами, на підставі направлень, виданих відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I-II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.  Відповідно до п. 10.3 Наказу МОНМС від 05.11.2012 № 1244, «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році», «установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків - в інших вищих навчальних закладах».

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep