Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                                                                       

 

Кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів

 

Складові бюджетного процесу:

    - формування,

    - складання,

    - розгляд,

    - затвердження,

    - виконання,

    - звітність бюджетів та фондів.

 

Звітність бюджетів та фондів:

 - про надходження (податкові і неподаткові) до загального та до спеціального фондів,

 - про видатки (видатки бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджетів, за головними розпорядниками коштів, які є замовниками товарів, робіт та послуг).  

 

************************

Бюджетні кошти (кошти бюджету) -  належні  відповідно  до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету” (пункт 11 статті 2 Бюджетного кодексу України, затвердженому Законом України від 8 липня 2010 року N 2456-VI).

 

Закон України від 20 травня 1999 року N 679-XIV “Про Національний банк України” містить статтю 31 “Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів”:

“Кабінет Міністрів України,  Рада  міністрів Автономної Республіки Крим,  місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних  місцевих  рад  зобов'язані зберігати бюджетні кошти у Національному банку на рахунку, відкритому Державному казначейству України, якщо  інше  не  передбачено  Бюджетним  кодексом  України ( 2456-17 ).

Умови та порядок обслуговування бюджетних коштів визначаються договором між  Національним банком  та  Державним  казначейством України,  при цьому послуги для  Державного  казначейства  України надаються Національним банком безоплатно.

{  Стаття  31  в  редакції  Закону  N  2457-VI  (2457-17)  від 08.07.2010 }”

 

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевого бюджетів ведеться органами Державного казначейства України (надалі - ДКУ).  План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів затверджено наказом ДКУ від 28.11.2000 р. № 119).  Також затверджено інструкцію до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

Не всі державні кошти є бюджетними, але для останнього випадку передбачено існування єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.  Витяги з Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI щодо одержувачів та розпорядників бюджетних коштів:

  - відповідно до пункту 47 частини першої статті 2: “розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;…”

  - відповідно до пункту 38 частини першої статті 2: “одержувач  бюджетних  коштів  -  суб'єкт  господарювання, громадська чи інша  організація,  яка  не  має  статусу  бюджетної установи,   уповноважена   розпорядником   бюджетних   коштів   на здійснення заходів,  передбачених бюджетною програмою,  та отримує на їх виконання кошти бюджету;…”

 

Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів - сукупність даних про розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів визначених у Реєстраційній картці розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (далі - Реєстраційна картка), з метою отримання повної та всеохоплюючої інформації про учасників бюджетного процесу, які утримуються за рахунок бюджетних коштів (отримують бюджетні кошти).   Наказ Міністерства фінансів України, Державного казначейства України  від 05.02.2008 року N 40 “Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (Порядок, п.1.2).

 

Постанова КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти“.

 

Застосовується вимога абз. 2 п. 2.2 вкладеного наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 року N 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України", щодо відліку семиденного терміну (у робочих днях), відведеного для реєстрації бюджетного зобов'язання за договором на закупівлю у Реєстрі бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

 

Діяльність розпорядників бюджетних коштів врегульовується статтею 22 Бюджетного кодексу України.    Постанова КМУ від 17 березня 2011 р. № 255 “Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів” затвердила новий порядок, який визначає механізм зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України:

  - "нецільове використання бюджетних коштів;

  - здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України;

  - здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України".

 

  Підставою для зменшення бюджетних асигнувань є протокол про порушення бюджетного законодавства або акт  ревізії,  в  якому зафіксовано  факт  вчинення  розпорядником  бюджетних  коштів  у поточному  чи  минулих  роках одного з порушень бюджетного законодавства.

 

Аналітичні матеріали:         щодо виконання плану-графіка першого етапу стабілізації державного бюджету (до кінця 2010 р.), передбаченої у розділі “сталий економічний розвиток” Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр.;

                                               аналітичний звіт “Бюджет Києва-2010: проблеми та ризики”;

                                               щодо виконання плану-графіка першого етапу реформи міжбюджетних відносин (до кінця 2010 р.), передбаченої у розділі “сталий економічний розвиток” Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр.;

щодо виконання плану-графіка першої частини (01.01.2011-31.12.2011) другого етапу (01.01.2011-31.12.2012) стабілізації державного бюджету, передбаченої у розділі “сталий економічний розвиток”  Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр.;

 

                                               аналітичний звіт “Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики”;

                                               бюджет міста Києва на 2012-й рік, затверджений рішенням Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1100/7336, в редакції від 12.07.2012 №655/7992.

 

Витяги з Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI

     Стаття 13. Складові частини бюджету

     1. Бюджет  може  складатися  із  загального  та  спеціального фондів.

 

     2. Складовими частинами загального фонду бюджету є:

     1) всі  доходи  бюджету,  крім   тих,   що   призначені   для зарахування до спеціального фонду бюджету;

     2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;

     3) кредитування бюджету (повернення кредитів до  бюджету  без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);

     4) фінансування загального фонду бюджету.

 

     3. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:

     1) доходи бюджету  (включаючи  власні  надходження  бюджетних  установ), які мають цільове спрямування;

     2) видатки  бюджету,  що  здійснюються  за  рахунок конкретно  визначених надходжень спеціального фонду  бюджету    тому  числі  власних надходжень бюджетних установ);

     3) кредитування  бюджету  (повернення  кредитів  до бюджету з  визначенням цільового спрямування та надання кредитів  з  бюджету,  що   здійснюється   за  рахунок  конкретно  визначених  надходжень  спеціального фонду бюджету);

     4) фінансування спеціального фонду бюджету. 

 

     4. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково  до  коштів  загального фонду бюджету і включаються до спеціального  фонду бюджету.

     Власні надходження  бюджетних  установ  поділяються  на  такі  групи:

     перша група - надходження від плати за послуги,  що надаються  бюджетними установами згідно із законодавством;

     друга група  -  інші  джерела  власних  надходжень  бюджетних  установ.

     У складі першої групи виділяються такі підгрупи:

     підгрупа 1  -  плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами згідно з їх основною діяльністю;

     підгрупа 2 - надходження  бюджетних  установ  від  додаткової  (господарської) діяльності; 

     підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ; 

     підгрупа 4  -  надходження бюджетних установ від реалізації в  установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

     У складі другої групи виділяються такі підгрупи: 

     підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;

     підгрупа 2  -  кошти,  що  отримують  бюджетні  установи  від  підприємств,  організацій,  фізичних  осіб  та від інших бюджетних  установ для виконання цільових заходів; 

     підгрупа 3 - кошти,  що отримують вищі та професійно-технічні  навчальні  заклади  від  розміщення на депозитах тимчасово вільних  бюджетних коштів,  отриманих за надання платних послуг, якщо таким  закладам законом надано відповідне право. 

     Власні надходження   бюджетних  установ  використовуються    урахуванням частини дев'ятої статті 51 цього Кодексу) на:

     покриття витрат,  пов'язаних  з  організацією   та   наданням  послуг,  що  надаються  бюджетними установами згідно з їх основною  діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи); 

     організацію додаткової (господарської)  діяльності  бюджетних  установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи); 

     утримання, облаштування,  ремонт та придбання майна бюджетних  установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи); 

     ремонт, модернізацію чи придбання нових  необоротних  активів  та   матеріальних   цінностей,   покриття   витрат,  пов'язаних  з  організацією збирання  і  транспортування  відходів  і  брухту  на  приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи); …

 

 

Витяг з Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III:

“Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів,  здійснення видатків бюджету чи надання кредитів  з бюджету без встановлених бюджетних призначень  або з їх перевищення:
"1.  Нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, а так само здійснення  видатків  бюджету  чи  надання  кредитів  з бюджету   без   встановлених  бюджетних   призначень   або  з  їх перевищенням всупереч Бюджетному  кодексу  України ( 2456-17 )  чи закону  про  Державний  бюджет  України  на відповідний рік,  якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -
 караються штрафом  від  ста  до  трьохсот   неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років,  або обмеженням  волі  на  строк  до  трьох  років,  з позбавленням  права  обіймати  певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 2. Ті самі діяння,  предметом  яких  були  бюджетні  кошти  в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
 караються обмеженням волі на строк від двох  до  п'яти  років або  позбавленням  волі  на  строк  від  двох  до  шести  років, з позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.
 П р и м і т к а. 1. До бюджетних коштів  належать  кошти,  що включаються  до  державного  бюджету і місцевих бюджетів незалежно від джерела їх формування.
 2. Великим  розміром  бюджетних  коштів  відповідно до статей 210, 211 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 3. Особливо  великим  розміром бюджетних коштів відповідно до статей 210,  211 цього Кодексу вважається сума,  що в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. {  Стаття  210  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008, N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }.

 

Див.: Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

 

З року в рік частка валового внутрішнього продукту України, запланована на 2013-й рік на рівні 1 687,8 млрд гривень, що перерозподіляється через доходну частину зведеного бюджета України (державний та місцеві бюджети), зменшується (на 2013-й рік заплановано 25,80 відсотка), що свідчить про збільшення ролі корпоратизованих підприємств та приватного сектору в економіці, у тому числі внаслідок корпоратизації та подальшої приватизації суб’єктів господарювання, відповідно до Закону України від 04.03.1992 №  2163-XII «Про приватизацію державного майна».

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep