Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                                                                       

 

 Кошти господарських товариств, підприємств та об'єднань підприємств.

 

“Підприємства  -  підприємства,  утворені  в установленому  порядку  органами  державної  влади,  органами  влади   Автономної  Республіки   Крим   чи   органами   місцевого   самоврядування  та  уповноважені  на  отримання  державних  коштів,  взяття  за   ними  зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні,  комунальні  підприємства,  а  також  господарські  товариства,   у  статутному  капіталі  яких  державна  або  комунальна частка акцій  (часток,  паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а  також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі  яких 50 і  більше  відсотків  належить  державним,  у  тому  числі  казенним,  комунальним підприємствам та господарським товариствам,  у статутному капіталі яких державна або  комунальна  частка  акцій  (часток,   паїв)   перевищує   50   відсотків,   об'єднання  таких  підприємств (господарських товариств);  { Пункт 21 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI)

 

Дія  цього  Закону  поширюється  на підприємства, визначені у пункті  21  частини  першої  статті  1  цього  Закону, лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначених у  пункті  4  частини першої статті 1 цього Закону. { Абзац другий частини  першої  в  редакції  Закону  N  5044-VI  (  5044-17 ) від 04.07.2012 }

Але кошти підприємств, господарських товариств, об'єднань підприємств (юридичних осіб), відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи не включені до визначення державних коштів, зробленого у Законі України № 2289-VI, оскільки Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI, який набрав чинності 03.10.2011, внесені зміни до Закону та виключені "кошти підприємств та їх об'єднань" із поняття "державні кошти".

 

Аналітичний матеріал: Що ж насправді сталося з закупівлями підприємствами та іншими суб'єктами корпоративної державної власності після прийняття Закону № 9634? 

 

 

Кожне підприємство у країні належить до якоїсь галузі.  Класифікація галузей народного господарства передбачена статтею 260 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Оскільки КВЕД 2005, затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375, існує до кінця 2012-го року, на цей період для визначень галузей пропонуємо використовувати таблицю відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ.    

 

В експертному середовищі існує консенсус щодо необхідності на законодавчому та/або підзаконному рівнях:

- вимагати від господарських товариств, підприємств та об'єднань підприємств державної та комунальної корпоративної форм власності безоплатно оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу:

- оголошення про   проведення   процедури   закупівлі, як це передбачено для замовників статтею 10 Закону України № 2289,

- оголошення про  результати  процедури закупівлі   -   після  публікації  в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель,  але не пізніш  як  через  сім  днів  з  дня  укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну  торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, як це передбачено абзац дванадцятим частини  першої статті 10 Закону України № 2289.

 

***************

Витяги  з Державного класифікатора Україникласифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, чинний від 01.06.2004:

“…

2 ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

 

2.5 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ - учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб'єктами господарювання є:

- господарські організації - юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

- філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання [3, ст. 8, 55].

 

2.5.1 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ - суб'єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів.

 

2.5.2 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ - суб'єкти, що діють на основі лише комунальної власності, а також суб'єкти, у статутному фонді яких частка комунальної власності перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів [3, ст. 24].

 

2.8 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) - господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств (юридичних осіб) з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

 

Об'єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до Господарського кодексу та інших законів мають право утворювати об'єднання підприємств. В об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав [3, ст. 118].

 

 

3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1 ПІДПРИЄМСТВА

ПІДПРИЄМСТВО - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб [3, ст. 62].

3.1.4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО - підприємство, що діє на основі державної власності.

3.1.4.1 Державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

3.1.4.2 Державне комерційне підприємство - суб'єкт підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах підприємництва і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном [3, ст. 63, 73, 74].

3.1.5 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО - підприємство, створене за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства проводяться за рішенням органу, до компетенції якого належить створення даного підприємства [3, ст. 76].

3.1.6 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО - підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади [3, ст. 63].

Комунальне унітарне підприємство - підприємство, утворене компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство [3, ст. 78].

 

3.2 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства [2, ст. 113]; [3, ст. 79, 80].

3.2.1.3 ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (ТОВАРИСТВО) - акціонерне товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цієї компанії [3, ст. 22].

 

3.5 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

3.5.1 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) - господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств (юридичних осіб) з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Об'єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, мають право утворювати об'єднання підприємств.

3.5.6 ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ - господарюючий суб'єкт, який володіє контрольними пакетами акцій дочірнього підприємства (підприємств). Між холдинговою компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування [3, ст. 126].

 

 

Витяги з Закону України Про бюджетний кодекс Українивід 8 липня 2010 року N 2456-VI

 

Відповідно до пункту 38 частини першої статті 2:

одержувач  бюджетних  коштів  -  суб'єкт  господарювання, громадська чи інша  організація,  яка  не  має  статусу  бюджетної установи,   уповноважена   розпорядником  бюджетних  коштів  на здійснення заходів,  передбачених бюджетною програмою,  та отримує на їх виконання кошти бюджету;…”

Відповідно до пункту 47 частини першої статті 2:

розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;…”

 

Аналітичний матеріал щодо необходності віднесення всього державного майна, у тому числі державних коштів, до державної корпоративної власності.

 

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep