Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                                                                       

 

  Кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування.

 

ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ.

Бюджетні   установи  -  органи  державної  влади,  органи місцевого самоврядування,  а також організації,  створені  ними  у встановленому   порядку,   що   повністю  утримуються  за  рахунок відповідно  державного  бюджету  чи  місцевого  бюджету.  (відповідно до пункту 47 частини першої статті 2 Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI, “одержувач  бюджетних  коштів  -  розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;…”)  Бюджетні установи є неприбутковими” (пункт 12 статті 2 Бюджетного кодексу України, затвердженого Законом України від 8 липня 2010 року N 2456-VI).  Наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. N 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”.

 

Бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ ведеться розпорядниками бюджетних коштів.  Діяльність розпорядників бюджетних коштів врегульовується статтею 22 Бюджетного кодексу України).

 

Наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. N 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”. (Бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ ведеться розпорядниками бюджетних коштів. Діяльність розпорядників бюджетних коштів врегульовується статтею 22 Бюджетного кодексу України). 

 

Бухгалтерський облік у державному секторі:

 - національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі,

 - міжнародні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі.

 

Програмний продукт "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України"

 

ДЛЯ БЮДЖЕТІВ

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджено Наказом ДКУ від 28.11.2000 р. N 119. (Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться органами Державного казначейства).

 

“1С: Підприємство 8.  Розпорядник бюджетного фінансування для місцевих рад України. Базова версія”

 

 

 

 

Аналітичний матеріал щодо необходності віднесення всього державного майна, у тому числі державних коштів, до державної корпоративної власності.

 

 

Витяги  з Державного класифікатора Україникласифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, чинний від 01.06.2004:

 

“…

2 ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

2.10 УСТАНОВА - організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

 

3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.4 ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДИ)

3.4.1 ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - організаційна структура, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів організацій, закладів, установ встановлюються законом [2, ст. 83]”.

3.4.4 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

3.4.5 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

3.4.6 ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства або на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

 

 

Витяги з Закону України Про бюджетний кодекс Українивід 8 липня 2010 року N 2456-VI

 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 2: бюджетні   установи  -  органи  державної  влади,  органи місцевого самоврядування,  а також організації,  створені  ними  у встановленому   порядку,   що   повністю  утримуються  за  рахунок відповідно  державного  бюджету  чи  місцевого  бюджету.  Бюджетні установи є неприбутковими;…”

 

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 2:власні надходження бюджетних установ - кошти,  отримані в установленому порядку бюджетними установами як  плата  за  надання послуг,  виконання робіт,  гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому  порядку  продукції  чи майна та іншої діяльності;…”

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 2:головні розпорядники бюджетних коштів  - бюджетні установи в  особі їх керівників,  які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;…”  (Розпорядники коштів є замовниками товарів, робіт та послуг, що закуповуються за якоюсь із процедур: 10) замовники - розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом; (пункт 10 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").

2) генеральний замовник - орган державної влади, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно до цього Закону; (пункт 2 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 2:“доходи  бюджету  -   податкові,   неподаткові   та   інші надходження  на безповоротній основі,  справляння яких передбачено законодавством  України  (включаючи  трансферти,  плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ);…”

 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 2: “кошторис  -   основний   плановий   фінансовий   документ бюджетної   установи,  яким  на  бюджетний  період  встановлюються повноваження  щодо  отримання  надходжень  і  розподіл   бюджетних асигнувань  на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною  установою  своїх  функцій  та  досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень;

 

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 2: “місцевий  фінансовий  орган - установа,  що відповідно до законодавства України  здійснює  функції  з  складання,  виконання місцевих  бюджетів,  контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів,  а також інші функції,  пов'язані з  управлінням коштами  місцевого  бюджету.  Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів  Автономної  Республіки  Крим   віднесено   до   місцевих фінансових органів.  Сільський голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу,  якщо такий орган не створено згідно із законом; …”

 

 

Відповідно до пункту 47 частини першої статті 2: розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

Відповідно до частини четвертої  статті  16: 

“Бюджетна  установа  не має права здійснювати запозичення у будь-якій  формі  (крім  випадків,  передбачених цим Кодексом) або надавати  юридичним  чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні бюджетні призначення на надання кредитів  з бюджету)…”

 

Відповідно до частини одинадцятої статті 23:

“Забороняється без внесення змін до закону  про  Державний бюджет  України (рішення про місцевий бюджет) збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного  бюджету (місцевого бюджету) на:

 оплату праці  працівників  бюджетних установ  за  рахунок зменшення інших видатків;…”

Відповідно до частини тринадцятої  статті 23:

Кабінет Міністрів України встановлює граничні суми витрат бюджетних  установ  на  придбання  автомобілів,   меблів,   іншого обладнання та устаткування для адміністративних потреб…”

 

Відповідно до частини другої статті 55:

Захищеними    видатками    Державного    бюджету   України визначаються видатки загального фонду на:

    оплату праці працівників бюджетних установ (див.: Постанова КМУ "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів  та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 11.01.12 р. № 10);

    нарахування на заробітну плату; … .

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
 
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 56: “Бюджетні  установи  ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових  актів  щодо  ведення
 бухгалтерського обліку в порядку,  встановленому  Міністерством  фінансів України...”.  Див.:  наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. N 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
 
 
***************** 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
 
Наказ Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних устаинов»  - план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
 
Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2013  № 947 «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» (відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). 
 
 
РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI 
     Стаття 13. Складові частини бюджету 
     1. Бюджет  може  складатися  із  загального  та  спеціального фондів. 
     2. Складовими частинами загального фонду бюджету є: 
     1) всі  доходи  бюджету,  крім   тих,   що   призначені   для зарахування до спеціального фонду бюджету; 
     2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету; 
     3) кредитування бюджету (повернення кредитів до  бюджету  без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету); 
     4) фінансування загального фонду бюджету. 
     3. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є: 
     1) доходи бюджету  (включаючи  власні  надходження  бюджетних  установ), які мають цільове спрямування; 
     2) видатки  бюджету,  що  здійснюються  за  рахунок конкретно  визначених надходжень спеціального фонду  бюджету    тому  числі  власних надходжень бюджетних установ); 
     3) кредитування  бюджету  (повернення  кредитів  до бюджету з  визначенням цільового спрямування та надання кредитів  з  бюджету,  що   здійснюється   за  рахунок  конкретно  визначених  надходжень  спеціального фонду бюджету); 
     4) фінансування спеціального фонду бюджету.  
     4. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково  до  коштів  загального фонду бюджету і включаються до спеціального  фонду бюджету. 
     Власні надходження  бюджетних  установ  поділяються  на  такі  групи: 
     перша група - надходження від плати за послуги,  що надаються  бюджетними установами згідно із законодавством; 
     друга група  -  інші  джерела  власних  надходжень  бюджетних  установ. 
     У складі першої групи виділяються такі підгрупи: 
     підгрупа 1  -  плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами згідно з їх основною діяльністю; 
     підгрупа 2 - надходження  бюджетних  установ  від  додаткової  (господарської) діяльності;  
     підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;  
     підгрупа 4  -  надходження бюджетних установ від реалізації в  установленому порядку майна (крім нерухомого майна). 
     У складі другої групи виділяються такі підгрупи:  
     підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки; 
     підгрупа 2  -  кошти,  що  отримують  бюджетні  установи  від  підприємств,  організацій,  фізичних  осіб  та від інших бюджетних  установ для виконання цільових заходів;  
     підгрупа 3 - кошти,  що отримують вищі та професійно-технічні  навчальні  заклади  від  розміщення на депозитах тимчасово вільних  бюджетних коштів,  отриманих за надання платних послуг, якщо таким  закладам законом надано відповідне право.  
     Власні надходження   бюджетних  установ  використовуються    урахуванням частини дев'ятої статті 51 цього Кодексу) на: 
     покриття витрат,  пов'язаних  з  організацією   та   наданням  послуг,  що  надаються  бюджетними установами згідно з їх основною  діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи);  
     організацію додаткової (господарської)  діяльності  бюджетних  установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);  
     утримання, облаштування,  ремонт та придбання майна бюджетних  установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи);  
     ремонт, модернізацію чи придбання нових  необоротних  активів  та   матеріальних   цінностей,   покриття   витрат,  пов'язаних  з  організацією збирання  і  транспортування  відходів  і  брухту  на  приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи); …
 
     господарські потреби   бюджетних  установ,  включаючи  оплату  комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2  і 4 першої групи);  
     організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок  надходжень підгруп 1 і 3 другої групи);  
     виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень  підгрупи 2 другої групи).  
     5. Розподіл  бюджету  на  загальний та спеціальний фонди,  їх  складові частини визначаються виключно цим Кодексом та законом про  Державний бюджет України.  
     6. Підставою для рішення Верховної Ради Автономної Республіки  Крим, відповідної місцевої ради про створення спеціального фонду у  складі  місцевого  бюджету  може бути виключно цей Кодекс та закон  про Державний бюджет України.  
     7. Передача  коштів  між  загальним  та  спеціальним  фондами  бюджету  дозволяється  тільки  в межах бюджетних призначень шляхом  внесення змін до закону про Державний  бюджет  України,  прийняття  рішення  про  місцевий бюджет або про внесення змін до нього (крім  випадку, передбаченого частиною другою статті 57 цього Кодексу).  
     8. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються  в межах коштів,  що фактично надійшли до цього фонду на відповідну  мету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу),  якщо  цим  Кодексом  та/або  законом  про Державний бюджет України  (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.  
 
Наказ Міністерства фінансів України від 29.06.2000 N 146 «Про затвердження Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій» (Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
Міністерства фінансів України від 02.09.2002 N 712).
 
Постанова КМУ від 17 травня 2002 р. N 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» (Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМУ від 09.03.2011 N 208 , де міститься перелік постанов Кабінету Міністрів України з питань власних надходжень бюджетних установ, що втратили чинність). 
 
 
 

учасник

 
 

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі

 

 
 

tenderua@googlegroups.com

 
 
 
 
 

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

 
 
 
 
 

www.integrity.pp.ua

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 
 
 
 
 
 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep