Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

ДЕРЖАВНІ КЛАСИФІКАТОРИ УКРАЇНИ:

 

Національний класифікатор 021:2015: http://me.gov.ua/Documents/Download?id=0893613a-d7b5-4374-8f52-777ef8f5fa81, введено наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 1749 від 23.12.2015 року.

У минулому пункт 2.1 розділу ІІ Порядку визначення предмету закупівлі товарів та послуг, затвердженого Наказом Міністерства економіки України   вiд 26.07.2010 р. № 921 (з урахуванням змін, внесених Наказом МЕРТ від 19.12.12 р. № 1449) затверджував порядок визначення замовником предмета закупівлі на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, відповідно до пунктів 23 та 30 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI, Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (лист щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва, Закон України № 1704-VI вiд 05 листопада 2009 року “Про будівельні норми”) та Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97.

DK

Державний класифікатор України ДК 001:2004 "Класифікація форм власності", затверджено Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97.  У зв'язку з вилученням з частини другої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" норми стосовно наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про форму власності юридичної особи Держспоживстандарт наказом від 26.02.2007 N 40 "Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, змін до державних класифікаторів України, скасування нормативних документів та державного класифікатора України" скасував з 01.04.2007 р. Державний класифікатор України ДК 001:2004 "Класифікація форм власності".

 

 

Державний класифікатор України ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання", Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики “Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів” за N 97 від 28.05.2004

Призначений для використання органами державного управління та іншими користувачами для обліку, збирання й обробляння статистичної та адміністративної інформації щодо державної реєстрації, аналізування та узагальнення результатів економічної діяльності суб¢єктів господарської (зокрема підприємницької) діяльності, ведення державних реєстрів: Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Реєстру корпоративних прав держави та інших.  Об’єктом класифікації є визначені чинним законодавством організаційно-правові форми юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи: філії, представництва, а також підприємці – фізичні особи, які не мають статусу юридичної особи.

Державний класифікатор ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики “Класифікатор професій” від 28.07.2010 N 327.

 

Державний класифікатор 004:2008 Український класифікатор нормативних документів.   

 

Призначено для впорядкування та класифікування стандартів та інших нормативних документів щодо стандартизації.  УКНД може слугувати основою для структурування каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних переліків нормативних документів тощо. Його можна також використовувати в базах даних і бібліотеках.  Цей класифікатор установлює назви класифікаційних угруповань і їхні коди.  Коди класифікаційних угруповань використовують для класифікування нормативних документів щодо стандартизації всіх видів і рівнів прийняття.

 

Державний  класифікатор відходів ДК 005-96, Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації 29.02.1996 N 89.

Забезпечує інформаційну підтримку широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, в галузі екології, захисту життя та здоров¢я населення, безпеки праці, ресурсозбереження тощо.  Об`єктами класифікації є відходи (будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища і здоров¢я людей або з метою повторного їхнього залучення у господарську діяльність як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів), а також послуги, пов҆язані з відходами.

 

Державний класифікатор ДК 008:2007 “Класифікатор корисних копалин”, Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 12.12.2007 N 357.

Застосовують для впорядкування та уніфікування відомостей щодо всіх видів корисних копалин (твердих, рідких та  газоподібних), які використовують або можуть бути використані  у майбутньому в національному  господарстві країни.  Класифікатор призначено для використання в  системі керування мінерально-сировинним комплексом України під час вирішення таких задач:

            розроблення державних, галузевих поточних та перспективних планів розвитку національного господарства України;

            готування статистичної  інформації України для міждержавного, державного, регіонального та галузевого рівнів;

            складання міждержавних угод щодо пошуків і видобутку корисних копалин, імпорту-експорту сировинних ресурсів та залучання інвестицій для потреб держави;

            облік природних ресурсів та аналізування стану мінерально-сировинної бази України;

            розроблення планів  геологорозвідувальних робіт, складання державних балансів запасів корисних копалин України та звітів про виконання плану приросту запасів;

            використання як базової основи під час розробляння користувачами інших класифікаторів корисних копалин багатоцільової призначеності;

            використання  в  інформаційному  забезпеченні  баз  даних  комп’ютерних  інформаційних систем.

                                                                            

Державний класифікатор ДК 009:2005 “Класифікація видів економічної діяльності”, затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375.

Eстановлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.

Основне призначення КВЕД — визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб підприємців.

Крім того, КВЕД призначений забезпечувати статистичний облік підприємств  і організацій за видами економічної діяльності, проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні, зіставлення національної статистичної  інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств  і організацій.

Таблиця відповідностей кодів КВЕД кодам Загального класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ).

 

Державний класифікатор ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року N 530 (чинний від 01.01.2012 р.)

 

Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98.   Державного комітету України по стандартизації, метрології та  сертифікації від від 31.12.1998 N 1024

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною дер­жавної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації, ДКУД розроблено у зв'язку із змінами в складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-об­лікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи дер­жавного управління в Україні. ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікаль­ними кодовими позначеннями.  ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфі­кованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.  Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ве­дення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).  Об'єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання уп­равлінських функцій згідно з чинним законодавством.  ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів ком­п'ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.

ДКУД містить такі класи:

1) організаційно-розпорядча документація (код 02);

2) первинно-облікова документація (код 03);

3) банківська документація (код 04);

4) фінансова документація (код 05);

5) звітно-статистична документація (код 06);

6) планова документація (код 07);

7) ресурсна документація (код 08);

8) торговельна документація (код 09);

9) зовнішньоторговельна документація (код 10);

10) цінова документація (код 13);

11) документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);

12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);

13) бухгалтерсько-облікова документація (код 18);

14) документація з Пенсійного фонду (код 20);

15) словниково-довідкова документація (код 21).

 

Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96.  Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09.01.1997  N 8.

Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) є складовою частиною державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.  КСПОВО призначено для збирання, оброблення та обміну інформацією з фінансової та статистичної звітності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, в торговельних та товаросупровідних документах тощо.  Об'єктом класифікації є множина одиниць вимірювання фізичних величин та одиниць обліку, які використовуються у статистиці.

Державний класифікатор послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97.   Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та  сертифікації від 02.06.1997 N 324.

Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності (КПЗЕД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.  КПЗЕД призначено для використання органами статистики та тими під­приємствами, організаціями, установами, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності (підприємства, банки, біржі, комерційні структури, будівельні та транспортні організації, річкові та морські порти, готелі, ресторани та заклади громадського харчування, вищі навчальні заклади, туристичні бюро, пошти, страхові компанії та інші організації й установи, які здійснюють експорт-імпорт послуг). Об`єктом класифікації КПЗЕД є зовнішньоекономічні послуги.

Державний класифікатор ДК 013-97 “Класифікація основних фондів” (наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 19 серпня 1997 року № 507 "Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів").    Класифікація основних фондів (КОФ) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації. КОФ призначено для використання в автоматизованих системах керування для вирішення таких завдань:

            організації систематичного обліку та звітності в частині основних фондів;

            визначення норм амортизації основних фондів та віднесення амортизаційних відрахунків на витрати виробництва;

            проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки обсягів складу і стану основних фондів;

            реалізації комплексу облікових функцій з основних фондів у межах робіт з державної статистики;

            здійснення міжнародних зіставлень за структурою і станом основних фондів;

            визначення розрахунків похідних економічних показників, включаючи фондоємність, фондоозброєність, фондовіддачу тощо, а також рекомендованих нормативів проведення капітальних ремонтів основних фондів.

Об'єктом класифікації є основні фонди, матеріальні цінності.

Також щодо деяких видів капітальних інвестицій:

ДБНД.2.3-1-99-ДБН Д.2.3-39-99 “Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування з доповненнями)”, накази Держбуду України від 05.11.99 №270 від 12.03.2001 № 52 від 22.02.2002 № 41 від 11.03.2002 №48 від 06.12.2002 № 92 від 10.03.2004 №41 Наказ Мінбуду України від 28.02.2006 № 55.

Про затвердження ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування" та  ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування",

Оцінка об’єктів в матеріальній формі.

 

Державний класифікатор ДК 014-97 «Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України» (КОАТУУ).   Об’єктами класифікації в КОАТУУ є одиниці адміністративно-територіального устрою України, визначені Конституцією України та Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х, яке є чинним у частині, що не суперечить Конституції України. Підставою для внесення змін до КОАТУУ є зміни в адміністративно-територіальному устрої України, що набрали чинності після опублікування повідомлень про них у "Відомостях Верховної Ради України". 

 

Державний класифікатор видів науково-технічної діяльності ДК 015-97.

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інфор­мації.

Впровадження КВНТД забезпечує:

            впорядкування (групування) видів науково-технічної діяльності під час визначен­ня пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки та освіти, фундаментальних і при­кладних досліджень і розробок, розроблення державних науково-технічних програм розвитку освіти та науки;

            проведення досліджень та розробок щодо статистичних обстежень, координації робіт з підготовки наукових кадрів;

            визначення взаємозв'язку між видами економічної та науково-технічної діяль­ності згідно з Переліком спеціальностей наукових працівників.

Об'єктом класифікації є науково-технічна діяльність (діяльність, пов'язана зі створенням, розвитком, поширенням та використанням наукових і технічних знань в усіх галузях наук).

 

Державний класифікатор ДК 016-97 “Державний класифікатор продукції та послуг”, затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822.

 

Державний класифікатор ДК 016:2010 “Державний класифікатор продукції та послуг”,  затверджений наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – абетковий покажчик від Н до Р секції С.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – абетковий покажчик від Р до Я секції С.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція С.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція D.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція E.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція F.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція G.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція H.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція I.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція J.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція K.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція L.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція M.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція N.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція O.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція P.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція Q.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція R.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція S.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція T.

Державний класифікатор ДК 016:2010 – секція U.

 

Додатково:

Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються в роздрібній та оптовій торгівлі – НТНС, 103 групи, 15 тис. підгруп, 17 розділів – 10 прод, 7 непрод.

Гармонізована система опису і кодування товарів – 21 розділ, прод. – 4 розділи.

 

Державний класифікатор ДК 018:2000 “Державний класифікатор будівель та споруд”, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 17.08.2000 N 507.

 

Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (лист щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва).

 

Національний класифікатор України – класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010,  прийнято та надано чинності Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. N 457.

 

Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної діяльності (УКТ ЗЕД): 

Митний тариф України – додаток до Закону України від 31 травня 2007 року N 1109-V,

продовження Митного тарифу України - розділ IV,

продовження Митного тарифу України - розділ VI,

продовження Митного тарифу України - розділ XI,

продовження Митного тарифу України - розділ XIV,

продовження Митного тарифу України - розділ XVI,

продовження Митного тарифу України - розділ XVII.

 

Державний класифікатор 020-2004. Єдиний класифікатор предметів постачання, прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 30.12.2004  N 300 (чинний від 01.09.2005 р.). 

Єдиний класифікатор предметів постачання  (ЄКПП) – це складова частина нормативних документів державної системи кодифікації продукції і призначений для використовування у сфері оборони і безпеки держави, військово-технічного співробітництва і розробляння окремих державних і міжнародних цільових програм.  Класифікація предметів постачання – це одна з основних складових частин кодифікації продукції, основа для виконування робіт з ідентифікації та каталогізації предметів постачання. Чотиризначний код класифікатора є складовою частиною номенклатурного номера предмета постачання (ННПП).  До об`єктів класифікації відносять озброєння, військову та спеціальну техніку, інше спеціальне майно, матеріали та вироби, які виробляються для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань та експортуються Україною.

Національний класифікатор 021:2007 «Єдиний закупівельний словник» (CPV:2002, IDT), ЄЗС, прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 4 квітня 2007 р. N 76 (чинний від 01.01.2008 р.), призначений для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета державних закупівель, забезпечення більшої прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, створення ефективного конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також підтримки участі вітчизняних товаровиробників у торгах щодо закупівель за межами України.

КнигаОсновний словник (+ додатковий словник).

Книга 2 Таблиця відповідності кодів УКТЗЕД кодам ЄЗС.

Книга 3 Абетковий покажчик (частина 1).

Книга 3 Абетковий покажчик (частина 2).

Національний класифікатор 021:2015: http://me.gov.ua/Documents/Download?id=0893613a-d7b5-4374-8f52-777ef8f5fa81, введено наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 1749 від 23.12.2015 року.

Додатково:

Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються в роздрібній та оптовій торгівлі – НТНС, 103 групи, 15 тис. підгруп, 17 розділів – 10 прод, 7 непрод.

Гармонізована система опису і кодування товарів – 21 розділ, прод. – 4 розділи.

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep