Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

Державне замовлення для пріоритетних потреб держави, що регулюється Законом України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” та Господарським кодексом України (ст. 13).

 Відповідно до абзацу другого частини другої статті 12 ГКУ, "державне  замовлення є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання".  Господарський кодекс України:

“Стаття 13. Державне замовлення {  Назва  статті  13  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

  1. Державне  замовлення  є  засобом  державного регулювання економіки  шляхом  формування  на  договірній (контрактній) основі складу  та  обсягів  продукції  (робіт,  послуг),  необхідної  для пріоритетних  державних потреб, розміщення державних контрактів на поставку  (закупівлю)  цієї  продукції  (виконання  робіт, надання послуг)  серед  суб'єктів  господарювання,  незалежно від їх форми власності.

  2. Державний  контракт  -  це  договір,  укладений державним замовником  від  імені  держави  з  суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення,  в якому визначаються економічні та правові  зобов'язання  сторін  і  регулюються  їх  господарські відносини.

  3.  Поставки  продукції  для  пріоритетних  державних  потреб забезпечуються  за  рахунок  коштів Державного бюджету України та інших  джерел  фінансування,  що залучаються для цього, в порядку, визначеному законом.

  Придбання  продукції  для  пріоритетних  державних  потреб за рахунок державних коштів здійснюється відповідно до  вимог  Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).

  {Частину  третю  статті  13  доповнено  абзацом другим згідно із Законом N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010 }

  {  Частину  четверту  статті  13 виключено на підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

  5. Засади та загальний порядок формування  державного замовлення на поставку  (закупівлю)  продукції,  виконання  робіт, надання  послуг  для  задоволення  пріоритетних  державних  потреб визначаються законом.

  6. Особливості відносин,  що виникають у зв'язку з поставками (закупівлею) для пріоритетних  державних потреб сільськогосподарської продукції,  продовольства,  озброєння  та військової техніки, а також інших спеціально  визначених (специфічних) товарів, регулюються відповідно до закону.

  {Стаття  13  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }”

 Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне визначення і затвердження переліку державних замовників, обсягів та склад державного замовлення.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011  № 673 “Про державне замовлення на закупівлю товарів,  виконання робіт,  надання послуг для державних потреб у 2011  році”  набрала чинності з 01.07.2011 року.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”, наказом МЕРТ від 31.10.2012 № 1205 затверджено такі форми документів з питань формування державного замовлення, що додаються:

зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб (у розрізі замовників);

державне замовлення у сфері культури на створення та розповсюдження національних фільмів;

державне замовлення у сфері культури на створення, придбання і популяризацію творів мистецтва;

державне замовлення у сфері культури на інформаційні послуги;

державне замовлення у сфері культури на проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини;

державне замовлення на випуск друкованої продукції;

державне замовлення на постачання дорогоцінних металів;

державне замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи;

державне замовлення на постачання продукції медичного та соціального призначення;

державне замовлення на проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних ресурсів;

державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки);

державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази);

зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб (у розрізі замовників);

державне замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів (Закон України від 20.11.2012 р. № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів»);

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

державне замовлення на підготовку робітничих кадрів для державних потреб;

державне замовлення на підвищення кваліфікації та  перепідготовку кадрів (післядипломна освіта);

звіт про виконання державного замовлення за видами продукції, робіт, послуг (квартальний);

звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки) (піврічний);

звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази) (піврічний);

 

Дані Постанови КМУ від 22.06.2011 р. викладено в форматі *.xls у листі “Держ замовлення 2011”, у тому числі 27 державних цільових програм, які виконувалися протягом 2011-го року в межах бюджетних програм (рядки 400-478 у листі “Держ замовлення 2011”).  Згідно висновків Рахункової палати України щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік, “…Кабінет Міністрів України не забезпечив своєчасного визначення і затвердження переліку державних замовників, обсягів та складу державного замовлення, що передбачено Законом України від 22.12.95 № 493 «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб».  Зазначене призвело до використання бюджетних коштів з порушенням законодавства і засвідчило, що державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб з кожним роком все більше стає формальним.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 673 „Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році” набрала чинності з 01.07.2011, тобто півроку виконання державного бюджету здійснювалося за відсутності затверджених обсягів державного замовлення і переліку державних замовників. Таким чином, за відсутності державного замовлення окремі головні розпорядники здійснювали використання коштів за бюджетними програмами, видатки за якими передбачалися тільки у разі сформованого державного замовлення”.

 

Закон України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” вживає термін “договір про закупівлю”, якому присв҆ячено розділ IX.  Але пункт 4 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” відносить до державних коштів кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, які, серед інших нормативно-правових актів, регулюються статтею 13 Господарського кодексу України, частина 2 якої визначає, що “державний  контракт  - це  договір,  укладений державним замовником  від  імені  держави  з  суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення,  в якому визначаються економічні та правові  зобов'язання  сторін  і  регулюються  їх  господарські відносини”.     

 

Додатково див.: статистичні спостереження.

                            Закон України від 20.11.2012 р. № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів».

                            Державний класифікатор України ДК 001:2004 "Класифікація форм власності", затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97.

**************************************************

Дещо про платіжну політику розпорядників коштів – (генеральних) замовників товарів, робіт та послуг та кредитну політику одержувачів коштів – постачальників товарів, робіт та послуг

 В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника  бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep