Любич Андрій Васильович, голова правління ГО «Інститут фінансів та права»

 

                                                                           УДК 342.9(477)

 

КИЇВСЬКІ МІСЬКІ (РЕГІОНАЛЬНІ) ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

– ЧИ МОЖЛИВА ОПТИМІЗАЦІЯ[1]?

                    

Анотація: чи можна узгодити загальнодержавні, галузеві, регіональні, у тому числі бюджетні програми та бізнес-проекти?  Беручи за вибірку місто Київ, дослідження описує основні проблеми, що виникають з підготовкою та виконанням регіональних цільових програм у місті Києві.  Які заходи можна розробити щодо децентралізації міжбюджетних відносин з урахуванням  унітарної  форми   державного   устрою   України   та трирівневої системи адміністративно-територіального устрою?   

 

Також дослідження фокусується на впровадженні програмно-цільового методу центральними та місцевими органами виконавчої влади при здійсненні видатків бюджетів.

 

Регіональні (місцеві) програми є механізмами реалізації державної Стратегії регіонального розвитку до 2015-го року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року № 1001, яка здійснюється в два етапи (2006-2008, 2009-2015).  Погляд на цільові програми в розрізі запланованих джерел фінансування виводить цільові програми поза межі результативних показників  програмно-цільового методу, який впроваджується у форматі, передбаченому Наказом МФУ від 14.01.2011 р.  № 15, та серйозно аналізує питання державно-приватного партнерства, також як і міжбюджетні відносини.

 

Концепція реформування місцевих бюджетів затверджена:

         розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р,

          наказом Міністерства фінансів України від 27.08.2007 N 973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів».

Визначено такі два етапи реалізації Концепції:

         1) 2007-2008 рр. – у т.ч. розробка теоретико-методологічних принципів програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів та впровадження планування місцевих бюджетів  на середньострокову перспективу,

         2) 2009-2014 рр.у т.ч. впровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів».

 

       Склад Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи з розробки методологічних принципів впровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) складання і виконання місцевих бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2008 р.  №  716.  Головні підходи з упровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2008 р. № 1172 (від 02.08.2010 №  805).

 

 

Програмно-цільовий метод – заплановані та фактичні значення результативних показників бюджетних видатків.

 

У частинах 2-7 статті 20 Бюджетного кодексу визначено, що:

        «2. Особливими складовими програмно-цільового методу в бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.
         3. Бюджетні програми визначаються головними розпорядниками  
бюджетних  коштів з урахуванням положень частини другої ст. 21 та п. 2 частини п’ятої статті 22 цього Кодексу.

        4.  Відповідальний виконавець бюджетних программ визначається головним розпорядником  бюджетних  коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим  фінансовим  органом).  Відповідальним виконавцем бюджетних  програм  може  бути  головний розпорядник  бюджетних коштів за бюджетними програмами,  виконання яких забезпечується його апаратом,  та/або  розпорядник  бюджетних коштів  нижчого  рівня,  який  виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.
       Відповідальний виконавець  бюджетних  програм  у  процесі  їх виконання  забезпечує  цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього  строку  реалізації  відповідних  бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

       5. Результативні показники  бюджетної  програми використовуються для  оцінки  ефективності  бюджетної  програми  і включають кількісні та якісні показники,  які визначають результат виконання бюджетної програми,  характеризують хід  її  реалізації,
ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.  Такі   показники   мають   підтверджуватися   офіційною державною  статистичною,  фінансовою  та  іншою звітністю,  даними бухгалтерського,   статистичного    та    внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
       Перелік результативних   показників   щодо  кожної  бюджетної програми розробляється головними розпорядниками  бюджетних  коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 15, впроваджуючи програмно-цільовий метод, затвердив примірний перелік результативних показників бюджетних програм:

 - показники затрат,  

 - показники продукту,

 - показники ефективності,

 - показники якості

Розробники деяких програм додатково затверджують інші показники:

- показники робочого навантаження,

- показники корисності.

 

Інші показники затверджуються окремо у кожній з програм. 

 

Загальнодержавні бюджетні програми, що виконуються в межах цільових програм, та регіональні (місцеві) цільові програми

 

Що стосується регіональних (місцевих) бюджетних програм, то у ч. 2 розділу І Наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006  N 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій відносно порядку розробки регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання визначено, що «регіональні цільові програми готуються відповідно з головними принципами розробки державних цільових програм, визначених у Законі України «Про державні цільові програми».  У свою чергу ст. 1 Закону України від 18.03.2004 N 1621-IV «Про державні цільові програми» визначає за рівням усі державні цільові програми на загальнодержавні та «інші програми, метою яких є вирішення окремих проблем розвитку економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки».  У відповідності з наказом Міністерства економіки України від 31.07.2007 № 250 «Про затвердження порядку обліку державних цільових програм», рівень програми визначається по сьомому розрядові облікового коду державної цільової програми: 1 – загальнодержавні, 2 – інші програми.

 

Ст. 10 вищезазначеного Закону України від 18 березня 2004 року № 1621-IV визначає, що «інші цільові програми за поданням державних замовників визначаються Кабінетом Міністрів України». Список власне таких програм наведено в додатку 2 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.03.2012 року № 411, що містить перелік державних програм, замовниками яких в тому числі є місцеві органи виконавчої влади, чи виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, а підставами для виконання є постанови Кабінету Міністрів України та Укази Президента України.  В якості прикладу з Додатку 2 можна навести Програму комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 – 2015 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1604. Одночасно з деякої причини Міністерства економічного розвитку та торгівлі України не надало цим державним програмам облікових кодів цільових програм.

 

Розмаїття запланованих джерел фінансування регіональних цільових програм

 

Стратегія економічного та соціального розвитку м. Києва на період до 2015 року схвалена розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.11.2004 N 2168.  Також у місті Кєві є Генеральний план.

 

Кошти бюджету міста Києва є лише одним з запланованих джерел фінансування.  Іншими джерелами фінансування є:

  - кошти державного бюджету,

  - субвенції з державного бюджету,

  - кредитні та інші запозичені кошти,

  - спонсорські кошти,

  - власні кошти виконавців заходів (розпорядників),

  - інші кошти.

 

Напряму програмно-цільовий метод може застосовуватися лише щодо бюджетних коштів, тобто видатків міського бюджету, субвенцій з державного до міського бюджету та видатків державного бюджету.   

 

 

Запланований загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації міських цільових програм (див. додаток 1).

 

Запланований загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 59-ти цільових програм міста Києва, затверджених рішеннями Київської міської ради, з запланованим терміном виконання у період 2004-2020 років, станом на 2013-й рік, становить 149 501 202 тис. грн.  Водночас, ця цифра є досить приблизною, з огляду на декілька факторів:

1) існує практика дострокової втрати чинності декількома програмами, на підставі рішень Київської міської ради, якими затверджуються нові міські цільові програми, а отже фактичні видатки за такими програмами є істотно меншими від запланованих (прикладом є рішення КМР від  1 листопада 2012 року N 221/8505 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року», що припинило чинність двох інших програм),

2) існує значна розбіжність між запланованими та фактично затвердженими фінансовими ресурсами, що для коштів міського бюджету  можна прослідкувати щорічно з кожного бюджету міста,

3) існує значна розбіжність між фактично затвердженими фінансовими ресурсами бюджету міста Києва та звітами про виконання бюджету.

4) у будь-який час можуть прийматися додаткові програми, які можуть збільшувати запланований загальний обсяг фінансових ресурсів.

 

 

Невирішені раніше частини загальної проблеми.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання п’ятдесяти дев’яти міських цільових програм, затверджених рішеннями Київської міської ради, з дією від 2008-го по 2017-й роки, становить близько 145 999 484 тисяч гривень. 

 

Але використовувати програмно-цільовий метод можна лише для тієї частини, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, до яких відносяться не лише кошти місцевого бюджету, але й кошти державного бюджету, або ж субвенції з державного до місцевого бюджету.  

 

 

Виклад основного матеріалу.

 

Постановка проблеми.

 

За нетривалий час місту Києву вдалося досягти показників соціально-економічного розвитку у розрахунку на одну особу значно вищих від середніх показників по Україні.

 

Валовий регіональний продукт м. Києва

 

У фактичних цінах

 

 

У цінах попереднього року, відсотків

 

всього, млн. грн.

у розрахунку на одну особу, грн.

Частка регіону у відсотках до підсумку

всього

у розрахунку на одну особу

Україна

913345

19832

100

85,2

85,6

м. Київ

169537

61088

18,6

81,7

81

Джерело: Київська міська програма енергоефективпості.

 

Чисельність наявного населення на початку року, тис. осіб

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Україна

47 280,80

46 929,50

46 646,00

46 372,70

46 143,70

45 962,90

м. Київ

2 666,40

2 693,20

2 693,20

2 740,20

2 765,50

2 785,10

Джерело: Київська міська програма енергоефективпості.

 

При аналізі регіональних програм дані про кількість киян є вкрай важливими при застосуванні результативних показників продукту - це, зокрема, кількості користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей програми.

 

Індекси фізичного обсягу валового продукту (у цінах попереднього року, відсотків)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Україна

112,1

102,7

107,3

107,9

102,3

84,9

м. Київ

116,8

105,8

110,7

119,7

104,4

86,5

Джерело: Київська міська програма енергоефективпості.

 

Динаміка валового регіонального продукту на одну особу

 

2006

2007

2008

2009

Валовий регіональний продукт, млн. грн.

95 267

135 900

169 564

169 573

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн..

35 210

49 795

61 592

61 088

Джерело: Київська міська програма енергоефективпості.

 

Однією з нагальних проблем коштів місцевих бюджетів є оптимізація їхніх доходів та видатків. 

Розробка пропозицій до публічних політик щодо бюджету міста Києва є вкрай актуальною як в контексті реформування місцевих бюджетів, так і подальшого розвитку системи державних закупівель та державного замовлення.  Дефіцит бюджету міста Києва, також як і зростаючі фінансові зобов’язання, роблять поставлену проблему ще більш гострою

 

Контроль за виконанням регіональних цільових програм покладено на профільні постійні комісії Київради, яка представляє інтереси територіальної громади. 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, «за обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників  бюджетних  коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня».  У більшості випадків головними розпорядниками тієї складової міських програм, що фінансуються за рахунок міського бюджету, є понад сорок департаментів КМДА та десять районних державних адміністрацій.  Ефективність здійснення видатків виконавцями заходів – розпорядниками коштів, ускладнюється тим, що Стратегія розвитку державних закупівель, передбачена пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», відповідно до якого розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи державних закупівель є однією з функцій Уповноваженого органу, залишається неприйнятою.  Одночасно, є зрозумілою необхідність прив’язки визначення процедури закупівлі товарів та послуг до  визначених результативних показників цільових програм, у тому випадку, якщо розпорядники коштів замовляють товари та послуги в межах виконуваних програм. 

 

Відповідно до визначення, викладеного в п. 4 частини першої ст. 2 Бюджетного кодексу України: «бюджетна  програма  -  сукупність заходів,  спрямованих на досягнення  єдиної  мети,  завдань  та   очікуваного   результату, визначення  та  реалізацію  яких  здійснює  розпорядник  бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій».  Місцеві бюджетні програми поряд, наприклад, з видатками бюджету розвитку, є одними з найбільших статей видатків місцевого бюджету.  Регіональні (місцеві) програми є механізмами реалізації державної Стратегії регіонального розвитку до 2015-го року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року № 1001, яка здійснюється в два етапи (2006-2008, 2009-2015).

 

На загальнодержавному рівні нормативно-правове та інституційне забезпечення управління  регіональним  розвитком здійснюється за допомогою

- розробки та прийняття проекту Закону України «Про основні принципи державної регіональної політики»,

- розробки та прийняття проекту Закону України «Про державне стратегічне планування» (законопроект №  9407 від 03.11.2011, включено до порядку денного №  4344-VI від 07.02.2012):

         відповідно до ч. 3 п. 2 статті 5 проекту якого cтратегія розвитку розробляється на довгостроковий період (понад 5 років, з додаванням переліків регіональних (місцевих) бюджетних програм,

         відповідно до ч. 2 п. 3 статті 5 проекту якого плани соц.-ек. розвитку міст розробляються на середньостроковий період (від 3 до 5 років),

         відповідно до ч. 5 п. 3 статті 5 проекту якого прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим 2 бюджетні періоди розробляється на середньостроковий період,

         відповідно до ч. 7 п. 3 статті 5 проекту якого регіональні та місцеві цільові програми розробляються на середньостроковий період.

- формування державної системи моніторингу та оцінки  впливу секторальної політики  центральних  органів виконавчої влади на розвиток територій,

- впровадження оцінки ефективності досягнення пріоритетів держ. регіональної політики, визначених у державної стратегії регіонального розвитку на підставі розроблених критеріїв, показників та постійного моніторингу їх досягнення.

 

Методологія аналізу цільових програм

Методологічні підходи до аналізу цільових програм можна поділити на такі, що встановлені регуляторно, та такі, що створені концептуально. 

 

Рішення Київської міської ради IV сесії VI скликання від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві» продублювало Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджені Наказом Міністерства економіки України 04.12.2006  N 367.  Також Рішення Київської міської ради розробило для міських цільових програм додатки, досить схожі з тими, що запропоновані в таблицях додатку 1 до Порядку обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи, затвердженому в Наказі Міністерства економіки України від 04.12.2009 № 1367 «Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм  та координації цієї роботи».  Це так званий ВНУТРІШНІЙ АНАЛІЗ, що може складатися з блоків:

Блок 1. Оцінка відповідності результативних показників завданням програми та вимогам до результативних показників (очікувані (заплановані) результати за роками, фактично досягнуті результати за роками). 

Блок 2. Оцінка доцільності заходів (чи відповідають заходи завданням та меті програми? Чи є набір запропонованих заходів достатнім для успішного виконання завдання програми? Чи є необхідність у розробці додаткових заходів?  Наскільки виконання запропонованих заходів здатне вплинути на вирішення проблеми?)

Блок 3. Оцінка організаційної спроможності органу до виконання заходів (Чи має орган достатні повноваження для впровадження заходів на виконання завдання? Як саме забезпечується взаємодія основного виконавця програмних заходів з іншими органами влади? Чи є така взаємодія достатньою для належного виконання програми? Якого типу та з якою кваліфікацією фахівці здійснюють втілення заходів? Чи володіють співробітники необхідними навиками для впровадження заходів? Як саме організовано систему навчання у цій сфері? Яка кількість співробітників профільного підрозділу була охоплена навчанням у цій сфері ?  Які саме навчальні заходи були проведені?  Чи є виконавець заходів розпорядником коштів – замовником товарів та послуг?)

Блок 4. Оцінка виконання і впливу заходів (для яких заходів / завдань програми передбачене бюджетне фінансування та в якому розмірі? скільки заплановано коштів на виконання заходів/завдань програми? наскільки адекватним/достатнім є обсяг фінансування?  наскільки ефективним є використання ресурсів?

Блок 5.  Чи адекватно визначені проблема та мета?  

 

Але для регіональних чи місцевих цільових програм, крім внутрішнього аналізу, можливі й такі види аналізу, як хронологічний та порівняльний аналізи. 

 

При ХРОНОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ можна порівнювати вирішення однієї і тієї ж проблеми у часі, з урахуванням втрати чинності попередніх програм, що вирішували цю ж проблему. 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ можна застосовувати, порівнюючи одну цільову програму:

1) з іншими програмами цієї адміністративно-територіальної одиниці, які вирішують інші проблеми,

2) з такими ж програмами інших адміністративно-територіальних одиниць, які вирішують цю ж проблему.

 

Вибірка з 55-ти міських цільових програм дозволяє говорити про істотну структурну відмінність між ними.  Додаток 1 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві, затвердженого рішенням КМР від 29 жовтня 2009 року N 520/2589, виділяє такі суб’єкти:

1) ініціатор розроблення програми,

2) розробник і співрозробники програми,

3) замовник (відповідальний виконавець) програми,

4) учасники (співвиконавці) програми.

 

 

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ЯК ПОЄДНАННЯ ВНУТРІШНЬОГО, ХРОНОЛОГІЧНОГО ТА ОБОХ ПОРІВНЯЛЬНИХ МЕТОДІВ

 

Як частину внутрішнього, хронологічного та обох порівняльних методів аналізу можна використовувати результативні показники програмно-цільового методу, визначені у ч. 5 ст. 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, та рекомендовані Наказом МФУ № 15 від 14.01.11 року, що були продубльовані у рішенні КМР від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»:

 

1) показники затрат (ресурсне забезпечення програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми.

 

Вартість виконання заходів можна оцінювати на підставі:

- аналізу потреб у товарі, роботі чи послузі у кількісному вимірі,

- проведення процедур закупівлі товарів (обладнання та матеріалів), робіт та послуг, відновідно до Закону України № 2289-VI;

- технічного завдання на розроблення Програмистаточне прийняття рішення щодо вибору конкретної технології та постачальників обладнання і матеріалів може проводитися при розробці технічного завдання на виконання робіт);

- зібраних вихідних даних;

- норм проектування відповідної проектно-кошторисної документації;

- прейскурантів виробників та постачальників, з урахуванням можливих дисконтів;

- вимог Державних норм (ДСанПіН, ДБН, тощо) щодо визначення вартості виконання робіт та послуг.

 

2) показники продукту - це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей програми;

 

3) показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту);

 

Як наслідок такого співвідношення у деяких програмах розраховується фінансова окупність видатків

 

4) показники якості відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.

 

Якість вироблених в результаті виконання программ товарів та послуг у тому числі може визначатися як ДСТУ (ГОСТ), так і технічними умовами виробниківКонцепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 447-р.  Для обладнання можуть використовуватися технічні регламенти, відповідно до статті 14 Закону України від 01.12.2005 р. № 3164-IV «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»[2]

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org


 

Додаток 1.  Таблиця.  Міські цільові програми Києва, затверджені рішеннями Київської міської ради, з запланованим терміном виконання у період 2004-2013 років, станом на 2013-й рік

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Абревіатура

Назва рішення КМР

Рішення КМР

Замітки

1

17,55%

100000 

Фізична культура і спорт 

25743650

ЄВРО 2012

«Про затвердження Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (зі змінами, зазначеними у рішеннях Київради: від 14.10.10 № 81/4893; від 17.02.11 № 10/5397; від 23.06.11 №258/564

4. Рішення від 15.07.10 № 1273/4711 

 

2

16,472%

070000 

Освіта 

24158470

ОСВІТА

«Про затвердження Програми «Освіта Києва. 2011-2015 роки».

9. Рішення від 25.05.11 № 196/5583 

 

3

16,374%

080000 

Житлово-комунальне господарство

24015655

ЖКГ

 

«Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки»

3. Рішення від 16.09.10 №12/4824 

 

4

9,437%

150000 

Будівництво 

13840200

ДОСТ ЖИТЛО

«Про затвердження Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки»

8. Рішення від 16.09.10 №30/4842 

 

5

7,765%

100000 

Житлово-комунальне господарство 

11388017

ЕНЕРГ ЕФЕКТ

"Про затвердження "Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва".

15. Рішення від 27.10.11 № 387/6603 

 

6

5,337%

100209 

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 

7827000

ПИТНА ВОДА

«Про затвердження цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»

9. Рішення від 04.11.10 №220/5032 

 

7

5,130%

080000 

Охорона здоров'я 

7524248

ЗДОРОВ'Я

«Про затвердження Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2012-2016 роки».

3.Рішення від 15.03.12 № 208/7545 

 

8

4,905%

110000 

Культура і мистецтво 

7193990

ТУРИЗМ 2015

«Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року».

13. Рішення від 14.07.11 № 389/5776 

 3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради від 14.07.2011 N 389/5776 "Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року" та від 09.07.2009 N 1000/2056 "Про Програму забезпечення безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві до 2015 року" (Рішення КМР від 1 листопада 2012 року N 221/8505).

9

4,629%

100000 

Житлово-комунальне господарство 

6789350

ТЕПЛО КОМ ЕНЕРГ

«Про затвердження Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання м.Києва на 2011-2015 роки».

21. Рішення від 29.12.11 № 1005/7243 

 

10

2,701%

200000 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

3962157

ТВЕРДПОБУТВІДХ

«Про затвердження Програми поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010 – 2015 роки»

1. Рішення від 08.07.10 № 996/4434 

 

11

1,686%

110000 

Культура і мистецтво 

2472358

КИЇВ ТУРИЗМ

 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в м.Києві до 2015 року».

11. Рішення від 01.11.12 № 221/8505

 

 

1,686%

110000 

Культура і мистецтво 

2472358

БЕЗПЕКА ТУРИСТ

«Про затвердження Програми забезпечення безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві до 2015 року».

7. Рішення від 09.07.09 № 1000/2056 

 3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради від 14.07.2011 N 389/5776 "Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року" та від 09.07.2009 N 1000/2056 "Про Програму забезпечення безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві до 2015 року" (Рішення КМР від 1 листопада 2012 року N 221/8505).

12

1,564%

110000 

Культура і мистецтво 

2293885

КУЛЬТУРА

«Про затвердження Міської комплексної програми «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»

12. Рішення від 23.12.10 № 414/5226 

 

13

1,451%

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

2128470

ТУРБОТА

«Про затвердження Міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки» (зміни від 25.05.11 № 198/5585).

4. Рішення від 17.02.11 № 19/5406 

 

14

1,356%

100000 

Житлово-комунальне господарство 

1988280

ГАРЯЧА ВОДА

«Про затвердження Міської цільової програми «Гаряча вода у місті Києві» на 2011-2015 роки».

11. Рішення від 25.05.11 № 200/5587 

 

15

0,828%

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

1214500

КИЇВ СПОРТИВ

«Про затвердження Міської комплексної цільової програми «Київ спортивний: на 2011-2015 роки».

1. Рішення від 17.02.11 № 7/5394 

 

16

0,638%

200000 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

935260

ЗЕЛЕНА ЗОНА

«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста» (продовжена на період 2010-2015 роки: рішення від 27.11.09 № 714/2783).

1. Рішення від 19.07.05 № 806/3381 

 

17

0,264%

100000 

Житлово-комунальне господарство 

387706

ЯСКРАВЕ МІСТО

«Про затвердження Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва «Яскраве місто» до 2014 року».

5. Рішення від 05.04.12 № 385/7722 

 

18

0,250%

100101 

Житлово-експлуатаційне господарство 

366150

СОЦІАЛ ЖИТЛО

«Про затвердження Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010-2015 роки»

5. Рішення від 15.07.10 №1274/4712 

 

19

0,247%

070000 

Освіта 

362719

СІМ'Я МОЛОДЬ

«Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки».

9. Рішення від 20.09.12 № 5/8289 

 

20

0,190%

130000 

Фізична культура і спорт 

284000

ДИТСПОРТМАЙД

«Про затвердження Програми «Будівництво дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві на 2009-2012 рр.».

5. Рішення від 18.06.09 № 633/1689 

 

21

0,192%

250402 

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат 

282076

КИЇВ ІНФОРМ

«Про затвердження Міської цільової програми на 2011-2015 роки «Київ інформаційний».

18. Рішення від 15.12.11 № 841/7077 

 

22

0,138%

200000 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

202350

ЗЕМЛЯ

«Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки».

7. Рішення від 17.02.11 № 32/5419 

 

23

0,130%

210000 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

190274

ПОРЯТУНОК

«Про затвердження Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на 2012-2016 роки».

2.Рішення від 26.01.12 №21/7358 

 

24

0,107%

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

157440

ЕЛ УРЯД

"Про затвердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки".

17. Рішення від 10.11.11 №602/6838 

 

25

0,086%

080000 

Охорона здоров'я 

126579

ВІЛ-СНІД

«Про затвердження Міської цільової програми по профілактиці захворювання на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010-2013 роки»

2. Рішення від 15.07.10 № 1266/4704 

 

26

0,080%

200000 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

117179

ТВАРИНИ

«Про затвердження Київської міської програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки».

4.Рішення від 05.04.12 № 382/7719 

 

27

0,077%

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

112491

ACYT

«Про затвердження Програми розвитку автоматизованих систем управління транспортом м. Києва АСУТ на 2011-2012 роки (зміни до рішення від 19.12.06 № 291-1/348).

12. Рішення від 14.07.11 № 377/5764 

 

28

0,076%

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

112000

МАЛ ПІДПРИЄМН

«Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки»

11. Рішення від 23.12.10 №412/5224 

 

29

0,055%

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

81041

СОЦ ПАРТНЕРСТВО

«Про затвердження Міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки» (зміни від 25.05.11 № 197/5584;від 06.10.11 № 182/6398 та від 29.12.11 № 1004/7240).

6. Рішення від 17.02.11 № 23/5410 

 

30

0,054%

130000 

Фізична культура і спорт 

79017

ВЕЛО

«Про затвердження Програми облаштування та розвитку велосипедних доріжок у м. Києві на 2010-2012 роки».

9. Рішення від 24.12.09 № 907/2976 

 

31

0,050%

250404 

Інші видатки 

73213

САМОВРЯД

"Про затвердження міської комплексної програми "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр".

19. Рішення від 15.12.11 № 842/7078 

 

32

0,053%

010000 

Державне управління 

77430

КАДАСТР

«Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013-2015».

10. Рішення від 20.09.12 № 70/8354 

 

33

0,025%

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

36164

ЗАХИСТ ІНФОРМ

"Про затвердження Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки".

16. Рішення від 10.11.11 №601/6837 

 

34

0,016%

080000 

Охорона здоров'я 

22810

АЛКО

«Про затвердження Міської комплексної програми протидії зловживанню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у місті Києві на 2009-2013 роки».

6. Рішення від 09.07.09 №769/1825 

 

35

0,014%

080000 

Охорона здоров'я 

21048

ОЗДОР ДІТЕЙ

«Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 2010-2013 роки»

3. Рішення від 15.07.10 №1272/4710 

 

36

0,011%

110000 

Культура і мистецтво 

16184

НАГОРОДИ

«Про затвердження міської цільової програми «Нагороди» на 2012-2016 роки».

12. Рішення від 01.11.12 № 226/8510 

 

37

0,010%

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

14700

СУД

«Про затвердження Міської цільової програми сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011-2015 роки (зміни від 14.07.11 № 386/5773 та від 22.09.11 № 19/6235).

10. Рішення від 25.05.11 № 199/5586 

 

38

0,009%

210000 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

13108

ЦИВІЛ ЗАХИСТ

«Про затвердження Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва на 2010-2013 роки»

10. Рішення від 02.12.10 № 271/5083 

 

39

0,009%

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

12889,8

ДІТИ СТОЛИЦІ

«Про затвердження Міської цільової програми «Діти столиці» на 2011-2013 роки» (зміни від 27.10.11 № 388/6604 )

5. Рішення від 17.02.11 № 20/5407 

 

40

0,006%

070000 

Освіта 

9000

ПОДАТКОВА

«Про Програму інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової служби у м. Києві на 2012-2014 роки».

7. Рішення від 26.04.12 № 467/7804 

 

41

0,006%

080000 

Охорона здоров'я 

8370

ПАТРІОТ МОЛОДЬ

«Про затвердження Програми поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання молоді на 2011-2015 роки».

3. Рішення від 17.02.11 №16/5403 

 

42

0,005%

080000 

Охорона здоров'я 

7260

ЛІКАР КАДРИ

«Про затвердження Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011-2017 роки» (зміни від 15.12.11 №848/7084).

2. Рішення від 17.02.11 №9/5396 

 

43

0,003%

070000 

Освіта 

4914

ШК АВТОБУС

«Про затвердження міської Програми «Шкільний автобус» на 2009-2012 роки».

2. Рішення від 06.03.09 № 128/1183 

 

44

0,003%

110000 

Культура і мистецтво 

4759,3

ЦЕРКОВНИЙ

 «Про затвердження Міської цільової програми «Київ: державно-церковні відносини на 2012-2015 роки».

8. Рішення від 24.05.12 № 578/7915

 

45

0,003%

110000 

Культура і мистецтво 

4519

ЕТНІЧНИЙ

«Про затвердження Міської цільової програми «Київ етнічний» на 2012-2015 роки».

6. Рішення від 05.04.12 № 387/7724 

 

46

0,001%

080000 

Охорона здоров'я 

1820

ТЮТЮН

«Про затвердження Програми профілактики тютюнокуріння в місті Києві на 2009-2012 роки».

3. Рішення від 18.06.09 № 626/1682 

 

47

0,001%

070000 

Освіта 

1425

ПРАВОВА ОСВІТА

«Про затвердження Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012-2016 рр».

20. Рішення від 29.12.11 № 1005/7241 

 

48

0,000%

080000 

Охорона здоров'я 

 

ДАУН

«Про затвердження Міської експериментальної програми «Інклюзивне навчання та виховання дітей з синдромом Дауна» на 2010-2013 роки».

*  Рішення від 13.10.2009 № 502/2571

 

49

0,000%

010000 

Державне управління 

 

МІЖН ЗВ'ЯЗКИ

«Про затвердження Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009-2014 роки».

4. Рішення від 18.06.09 №628/1684 

 

50

0,000%

010000 

Державне управління 

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ

«Про затвердження Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки».

8. Рішення від від 31.03.11 № 100/5487

 

51

0,000%

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ

«Про затвердження Програми зайнятості населення м. Києва на 2012-2014 роки».

13. Рішення від 01.11.12 № 234/8518 

 

52

0,000%

200000 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

 

ЗООПАРК

«Про затвердження Міської програми розвитку Київської зоологічного парку на 2009-2013 роки».

1. Рішення від 22.01.09 № 20/1075 

 

53

0,000%

080000 

Охорона здоров'я 

 

РЕПРОДУКТ ЗДОР

Про затвердження міської комплексної програми "Репродуктивне здоров'я населення міста Києва на 2008 - 2015 роки"

1. Рішення від 13.03.08 № 90/4562 

 

54

0,000%

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

ПРОДОВ. БЕЗПЕКА

 «Про затвердження Програми із забезпечення продовольчої безпеки та здійснення заходів щодо стабілізації ринку продовольчих товарів, формування регіональних запасів продовольчого зерна та плодоовочевої продукції у м. Києві».

2. Рішення від 27.11.08 №633/633

 

55

0,000%

657 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

 

 

"Про затвердження Київської міської програми розвитку промисловості на інноваційній основі на 2007 - 2011 роки"

Рішення від 19 грудня 2006 року N 287/344

 

 

 

 

Усього,

тис. грн.:

146 666 125

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2. 

 

Аналіз останніх джерел і публікацій.

 

Джерелами дослідження стали закони України та підзаконні нормативно-правові акти центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.     

 

 1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.05.2003 № 114 «Про затвердження тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – zakon.nau.ua/doc/?code=v0114569-03
 2. Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV «Про державні цільові програми». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
 3. Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006  №  367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=92217&cat...
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п.
 5. Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2009 №1367 «Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм  та координації цієї роботи». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –  zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1251-09
 6. Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІI «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602-14
 7. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80      
8.      Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.03 № 1219 «Про затвердження  Положення про  Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів»  [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1219-2003-%D0%BF

9.      Методичні рекомендації щодо розроблення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого і регіонального рівня (затверджені спільним наказом МОН, Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінфіном та НАН України від  09.07.03 № 442/279/180/298/449). -  [Електронний ресурс ] [ Режим  доступу]. – search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF03206.html

     10.   Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього  підприємництва (проект) [ Електронний ресурс ] [ Режим доступу].http://www.dkrp.gov.ua/info/491

11.  Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 «Про  деякі питання проведення експерименту із запровадження   програмно-цільового методу складання та виконання  місцевих бюджетів ({Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 690 від 08.06.2012) [Електронний ресурс ] [ Режим  доступу]. –  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0573-10

 1.  Абрамов Л.К,, Азарова Т.В. Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації. – Кіровоград:         ІСКМ, 2010. – 100 с.
 2.  Власенко В.О., Гандзюк К.В., Гончаров В.О., Назаренко Б.С.,        Таран В.В. Бюджетна прозорість місцевої освіти: методичний        посібник / Упорядники: Власенко В.О., Гандзюк К.В., Назаренко

       Б.С., Таран В.В. – К., 2012. – 80 с.

14.  Міжнародна асоціація аудиторських установ. [ Електронний  ресурс ] [ Режим доступу]. www.intosai.org.

 1.  Обласна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ» на 2012-2015 роки. Запоріжжя, 2012. – 12 с.         [ Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –         http://cba.org.ua/ua/news/1107-2012-02-07-12-54-09
 2. Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу: Навчальний посібник/ [Під заг. ред..І.Ф. Щербини]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К., 2011. – 108 с.

17.  Результати аналізу цільових програм м. Євпаторії. Методичні рекомендації щодо їх розробки. – [ Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –  www.irf.ua/files/ukr/programs/civsoc/eupatoria.doc

18.  Шарапов А., Севастьянова О., Сухобойченко С. Основи розробки місцевих цільових програм (посібник для держслужбовців). –  Сімферополь, ФОП Сташевський О.В., 2011. – 92 с.

19.  Перелік рішень Київради, яким затверджено чільні міські цільові програми. – [ Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –http://kmr.gov.ua/divinfo.asp?Id=2771

20.  Пижов В. Розробка об'єктивно вимірювальних показників при впровадженні державних програм та політик. Проект ЄС «Підтримка у виконанні Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) - Україна”, Київ, 11 грудня 2008р.

21.  Slovak DET 2010 – a Regional offering of the International Programme for Development Evaluation Training (IPDET). – Mosovce, Slovakia, October 24-29, 2010

 

 

ІНШІ ЗАКОНИ УКРАЇНИ ТА ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Конституція України від 28.06.1996 р. №  254к/96-ВР– ст. 98, 133.

Закон України від 6 грудня 2012 року №  5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI.

Закон Украины от 1 июня 2010 года № 2289-VI «Об осуществлении государственных закупок».

Закон України № 4851-VI від 24.05.2012 «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

Закон України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України від 21 травня 1997 року №  280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України від 18.03.2004 року № 1621-IV «Про державні цільові програми».

Закон України від 13.01.2011 р. №  2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

Закон України від 4 березня 1992 року №  2163-XII «Про приватизацію державного майна».

Постанова Верховної Ради України від 13.05.2011 № 3358-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік».

Постанова Верховної Ради України від 22.05.2012 № 4824-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік».

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.05.2011 р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Указ Президента України від 9 квітня 2010 року №  № 533/2010 «Про Раду регіонів».

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 650 «Про затвердження Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 «Про порядок розроблення та виконання державних цільових програм».

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 №  91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження».

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 165 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1172 «Про затвердження критеріїв розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території м. Севастополя та Автономної Республіки Крим».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 № 1339 «Про продовження проведення у Волинській області експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії».

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 № 860 «Про затвердження Порядку перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 312 «Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку».

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку».

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1203 «Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення».

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 70 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для оновлення парку автобусів та тролейбусів у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень».

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 № 386 «Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 207 «Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2007 № 973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів».

Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2011  № 1691 «Про затвердження Порядку формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів»

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 15.

 

Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року № 1536 «Про результативні показники

бюджетної програми».

 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2009 року № 1252.

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2012 р. за № 456/20769).

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за № 86/6374).

Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881).

Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів».

Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті 9 лютого 2012 р. за № 196/20509).

Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 20 березня 2012 року за № 419/20732).

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 14 «Про затвердження форм документів для надання середньострокових позик» (зареєстровано в Мін’юсті 31 січня 2011 р. за № 129/18867).

Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 756 «Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2012 р. за № 1179/21491).

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку»».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм».

    Наказ Міністерства фінансів України №  1488 від 23.11.11 «Про внесення змін до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

     Наказ Міністерства фінансів України №  73/404 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів». 

     Наказ Міністерства фінансів України №  1149/3438 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів». 

     Наказ Міністерства фінансів України №  75/39 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» ». 

     Наказ Міністерства фінансів України №  1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення» ». 

     Наказ Міністерства фінансів України №  74/403 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів». 

     Наказ Міністерства фінансів України №  1148/3437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів». 

     Наказ Міністерства фінансів України №  283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».     

    Наказ Міністерства фінансів України № 258/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». 

     Наказ Міністерства фінансів України № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура». 

     Наказ Міністерства фінансів України № 1608 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» ».     

  Наказ Міністерства фінансів України № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».

     Наказ Міністерства фінансів України № 789 «Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів». 

     Наказ Міністерства фінансів України № 97 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів». 

     Наказ Міністерства фінансів України № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». 

     Наказ Міністерства фінансів України № 716 «Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи щодо розроблення методологічних засад запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». 

    Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». 

    Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

    Наказ Міністерства фінансів України від 09.08.2002 № 627 «Про затвердження порядку отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету».

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економіки України від 31.07.2007 р. № 250 «Про затвердження порядку обліку державних цільових програм».

 

Наказ Міністерства економіки України від 20.05.2011 р. № 444 «Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють» / додаток 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.03.2012  № 411.

 

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції  України 08.05.2003 № 114  «Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм».

 

Наказ Міністерства економіки України від 24.06.2010 № 742 «Методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм».

 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002  N 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2011  N 1605) – паспорт бюджетної програми.

 

Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2009 № 1367 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи».

 

Наказ Міністерства економіки України № 916 від 26.07.2010 р. «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів».

 

Наказ Міністерства економіки України № 919 від 26.07.2010 р. «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів».

 

Наказ Міністерства економіки України № 921 від 26.07.2010 р. «Про затвердження порядку визначення предмету закупівлі».

 

Наказ Міністерства економіки України № 922 від 26.07.2010 р. «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель».

 

Наказ Міністерства економіки України № 925 від 27.07.2010 р. «Про затвердження Типового договору про закупівлю» (скасовано).   

 

Інструкція до Наказу Мінекономіки вiд 27.07.2010 N 925 «Щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти» (скасовано).

 

Наказ Міністерства економіки України № 932 від 28.07.2010р. «Про визначення офіційного друкованого видання з питань державних закупівель».

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення Київської міської ради IV сесії VI скликання від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві».

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07. 2011 р. №  1271 «Про основні заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)».

   Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.07.2012 року №  1141 «Про заходи щодо проведення громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

 

 [1]  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».

    Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2012 р. № 1141 «Про заходи щодо проведення громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

[2]  До запланованого поділу функції стандартизації, контролю відповідності й ринкового нагляду, в Україні залишалася чинною наступна нормативно-правова база:

   - стандарти (до імпортованих товарів в Україні застосовується національний режим сертифікації, встановлений Законом України № 2408-III  від  17.05.2001 р. “Про стандартизацію”, Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, встановлюється Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. № 446.  Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні, затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28 “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні”),

  - технічне регулювання (відповідно статті 13 Закону України від 01.12.2005 р. № 3164-IV “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” та статті 14 Закону України “Про захист прав споживачів” з метою недопущення ввезення на митну територію України продукції (товару), яка не відповідає вимогам технічних регламентів), Указом Президента України від 13 липня 2005 р. № 1105/2005 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики", Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 14 жовтня 2010 р. № 467 затверджено Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні),

  - оцінка відповідності (Закон України № 2406-ІІІ  від 17.05.2001 р. “Про підтвердження відповідності”, інформуючи споживача, що продукція зареєстрована в системі УкрСЕПРО, також є Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 29.01.2007  № 6 “Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність”).