Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

  Процедури закупівель:  попередня кваліфікація, що регулюється розділом VII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”.

 

Розділ VII  ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

     Стаття 37. Умови застосування процедури попередньої кваліфікації 

     1. Процедура попередньої кваліфікації застосовується  у  разі  необхідності      попереднього      визначення     кваліфікаційної  відповідності,  фінансово-економічного  стану   та   технічних   і  організаційних можливостей учасника. 

     У разі   проведення  попередньої  кваліфікації  учасників  до  подальшої участі у торгах  (конкурсних  торгах)  допускаються  всі  учасники попередньої кваліфікації,  які пройшли таку кваліфікацію,  але  не  менше  двох.  Для  проведення  попередньої   кваліфікації  учасників має бути не менше двох учасників. 

     Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації 

     1. Інформація   про   проведення   попередньої   кваліфікації  учасників публікується в державному офіційному друкованому виданні  з питань закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. 

     2. В   оголошенні  про  проведення  попередньої  кваліфікації  учасників обов'язково зазначаються: 

     найменування та місцезнаходження замовника; 

     адреса веб-порталу Уповноваженого органу,    на    якому  розміщується  інформація  про  закупівлю,  відповідно до статті 10  цього Закону; 

     адреса веб-сайту,  на якому додатково розміщується інформація  замовника про закупівлю (у разі наявності); 

     найменування предмета закупівлі; 

     кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх  виконання або вид послуг та місце їх надання; 

     строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; 

     способи та місце отримання кваліфікаційної документації; 

     місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій; 

     місце, дата і час розкриття кваліфікаційних пропозицій; 

     прізвище, ім'я та по батькові,  посада та  адреса  однієї  чи  кількох   посадових   осіб  замовника,  уповноважених  здійснювати  зв'язок з учасниками; 

     реєстраційний рахунок   замовника,   відкритий   в    органах  Державної   казначейської   служби   України    разі  здійснення  закупівлі за рахунок бюджетних коштів). 

     3. Кваліфікаційна документація повинна містити: 

     1) інструкції  з  підготовки   та   подання   кваліфікаційної  пропозиції; 

     2) кваліфікаційні  критерії   до   учасників   та   перелік  документів, що підтверджують їх відповідність таким критеріям; 

     3) процедуру оцінки відповідності  кваліфікаційним  критеріям  (відповідає/не відповідає); 

     4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі,  в тому числі відповідну технічну специфікацію    разі  потреби  плани,  креслення,  малюнки  чи  описи предмета  закупівлі).  Технічна специфікація,  плани,  креслення, малюнки чи  описи  предмета закупівлі,  що вимагаються замовником,  не повинні  містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи  виробника.  У разі якщо таке посилання є необхідним,  специфікація  повинна   містити   вираз   "або   еквівалент".  Технічні,  якісні  характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність  застосування заходів із захисту довкілля; 

     5) кількість та місце поставки товару; 

     6) місце,  в  якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться  послуги;  

     7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; 

     8) інформацію про мову  (мови),  якою  (якими)  повинні  бути  викладені кваліфікаційні пропозиції; 

     9) спосіб,  місце  та  кінцевий строк подання кваліфікаційних  пропозицій; 

     10) процедуру   надання   роз'яснень   щодо   кваліфікаційної  документації; 

     11) місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій; 

     12) прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи  кількох  посадових   осіб   або   інших   працівників  замовника,  уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками. 

     Кваліфікаційна документація  може  містити   також   іншу  інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до неї. 

     4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не  повинен  бути  меншим,  ніж  30 днів з дня опублікування оголошення про попередню  кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з  питань  державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону. 

     Під час  здійснення закупівель за скороченою процедурою строк  подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим,  ніж 15  днів  з  дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель. 

     5. Розкриття  кваліфікаційних  пропозицій  учасників  відбувається в день закінчення строку їх подання у час  та  місці,  що зазначені в оголошенні про проведення попередньої кваліфікації. 

     До участі  у  розкритті кваліфікаційних пропозицій замовником  допускаються всі учасники,  що подали  кваліфікаційні  пропозиції,  або їх уповноважені представники. 

     Під час   розкриття   кваліфікаційних  пропозицій  замовником  перевіряється наявність усіх необхідних  документів,  передбачених  кваліфікаційною   документацією   щодо   їх  підготовки,  а  також  оголошуються найменування та адреса кожного учасника. 

     Під час  розкриття  кваліфікаційних  пропозицій   складається  протокол  за визначеною Уповноваженим органом формою,  копія якого  надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого  дня  з дня отримання від учасника відповідного запиту. 

     6. Після   розкриття   кваліфікаційних   пропозицій  замовник  перевіряє   відповідність   пропозицій    учасників    попередньої  кваліфікації вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації.  Учасники попередньої кваліфікації,  кваліфікаційні пропозиції  яких  відповідають   вимогам,   встановленим у   кваліфікаційній  документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами  попередньої кваліфікації.  Пропозиції інших учасників  попередньої  кваліфікації відхиляються.

      У разі  якщо  за результатами попередньої кваліфікації відбір  пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура попередньої  кваліфікації відміняється.

      Замовник у  строк,  що не повинен перевищувати 10 днів з дати  розкриття кваліфікаційних пропозицій,  повідомляє кожного учасника  про результати попередньої кваліфікації.

      До подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються  всі учасники,  які  пройшли  відбір  за  результатами  попередньої  кваліфікації   учасників,   але   не  менше  двох.  Строк  подання  пропозицій  конкурсних  торгів  після   попередньої   кваліфікації  учасників  повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання  повідомлення про її результати.

      Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само,  як і процедура відкритих торгів.

 

**************

Наказ МЕ вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форму документів у сфері державних закупівель, форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), форму звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, тощо.  Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель,

-  інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

- форму оголошення про проведення попередньої кваліфікації,

-  інструкцію щодо заповнення форми оголошення про проведення попередньої кваліфікації,

- форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),

- форму повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації,

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації,

 

 - форму повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації,

- форму звіту про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, тощо.

**************************************************

Дещо про платіжну політику (головних) розпорядників коштів – (генеральних) замовників товарів, робіт та послуг та кредитну політику одержувачів коштів – постачальників товарів, робіт та послуг

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника  бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep