Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                     

 

 Кошти Національного банку України

 

Дія Закону України № 2289 не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

 … “товари і   послуги,   пов'язані   з   розробленням   дизайну, виготовленням   захищеного  паперу,  банкнот,  монет  і  державних нагород  України,  їх  зберіганням,  транспортуванням  та обліком;

 { Абзац  другий  частини  третьої  статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

     послуги, закупівля  яких  здійснюється  державними банками та банками,  в капіталізації яких взяла участь держава,  виключно для проведення  ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14);  (Абзац  другий  частини  третьої  статті 2 Закону України № 2289)” …

     “товари  і послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними  резервами,  їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій  шляхом  купівлі-продажу  валютних цінностей  на  валютних ринках; { Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }”

 

*********************

 

Відповідно до статті 99 Конституції України від 28 червня 1996 року, основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.  Інші 23 функції НБУ закріплено у статті 7 Закону України № 679-XIV.  Базовими є Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV “Про Національний банк України” та Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III “Про банки і банківську діяльність”.  Президент України, згідно частини 12 статті 106 Конституції України, призначає та звільняє половину складу Ради Національного банку України.  Згідно частини 18 статті 85 Конституції України, Голова Національного банку України призначається та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України, а згідно частини 19 цієї ж статті Конституції України, Верховна Рада України призначає та звільняє іншу половину складу Ради Національного банку України – органу, який розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль над її проведенням.   

 

Незалежність НБУ полягає в тому, що згідно статті 51 Закону України № 679-XIV, Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень, а взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України, згідно статті 52 Закону України № 679-XIV, полягають у проведенні взаємних консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку, наданні Національним банком України на запит Кабінету Міністрів України інформації щодо монетарних процесів. 

 

В зворотному напрямку, Кабінет Міністрів України надає НБУ інформацію, що має вплив на стан платіжного балансу.  Голова Національного банку або за його дорученням один із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.  У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

 

Згідно абзацу 5 статті 1 Постанови КМУ № 238, НБУ повинен надавати КМУ матеріали діагностичного обстеження банків, у міру надходження їх до НБУ.

 

Згідно п. 1.3 Розділу І Постанови Правління НБУ № 259 від 30.04.2009, комерційні банки можуть претендувати на наступні заходи НБУ щодо підтримки ліквідності:

 - операції з рефінансування  (постійно діюча лінія рефінансування для  надання  банкам  кредитів  овернайт,  кредити  рефінансування строком до 90 днів) - згідно чинного законодавства України, рефінансування банків проводиться на рівні не нижчому за облікову ставку НБУ, стабілізаційні кредити та еквівалентні заходи;

 - операції репо (операції  прямого  репо,  операції  зворотного репо);

 - операції з   власними   борговими  зобов'язаннями  (депозитні сертифікати овернайт та до 90 днів);

 - операції з державними облігаціями України.

 

У попередній Постанови Правління НБУ № 378 від 26.09.06 року серед інших заходів були:

  - операції з обміну іноземної валюти на  національну  валюту  з метою підтримання ліквідності банків (своп) – зі ставкою рефінансування у кредитному договорі між комерційним банком і НБУ на рівні не нижче облікової ставки НБУ, під відповідну заставу шляхом проведення кількісного або процентного тендера.

  - надання стабілізаційного кредиту – надавалися Правлінням НБУ під заставу на підставі аналізу й оцінки програми фінансового оздоровлення за плату, що не нижча, ніж облікова ставка НБУ, строком до трьох років, зі вкладеними примірниками заявок і договорів.

 

КЕКД ІІІ.1 Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора, затверджена наказом МФУ від 14 січня 2011 року N 11, містить наступні коди бюджету: 

 202000 Фінансування за рахунок позик банківських установ 

202100  Фінансування за рахунок позик Національного банку України 

202110  Одержано позик 

202120  Погашено позик 

 

 

 

Аналітичний матеріал:        щодо виконання плану-графіка першого етапу розвитку фінансового сектора, передбаченого у розділі “сталий економічний розвиток” Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр.

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep