USA flag  Ukraine flag   Flag_of_the_United_Nations

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

Поряд з громадською спілкою, громадська організація є однією з двох організаційно-правових форм громадських об’єднань, відповідно до визначень, наданих Законом України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об’єднання».  Частина 1 статті 1 Закону України № 4572-VI визначила, що «громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів».  Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

 

Запитання: чи може громадська організація бути неприбутковою?

Відповідь:   Так.   Рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації)  іншої ознаки неприбутковості, відповідно до додатку 2 до Положення про Реєстр неприбуткових  установ та організацій приймається органом державної податкової служби (Міністерства доходів та зборів України) на підставі статті 157 розділу ІІІ Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою №1-РН). 

Стаття 14.1.121 Податкового кодексу України 2 грудня 2010 року N 2755-VI визначила, що «неприбуткові підприємства, установи та організації -  підприємства,  установи  та  організації,  основною метою діяльності яких  є  не  одержання  прибутку,  а  провадження благодійної   діяльності   та   меценатства  і  іншої  діяльності, передбаченої законодавством». 

 

***************

ВИТЯГИ З ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, прийнятого Законом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI

 

     14.1.121. неприбуткові підприємства, установи та організації -  підприємства,  установи  та  організації,  основною метою діяльності яких  є  не  одержання  прибутку,  а  провадження благодійної   діяльності   та   меценатства  і  іншої  діяльності, передбаченої законодавством;

     20.1. Органи державної податкової служби мають право:
    20.1.6. для   здійснення функцій,   визначених   податковим законодавством,  отримувати  безоплатно від платників податків,  у тому числі  благодійних  та  інших  неприбуткових  організацій,  у порядку,  визначеному  цим Кодексом,  інформацію,  довідки, копії документів (засвідчені  підписом  платника  податків   або   його посадовою особою та  скріплені  печаткою  (за  наявності)  про фінансово-господарську  діяльність,  отримувані  доходи,   видатки платників податків та іншу інформацію,  пов'язану з обчисленням та сплатою  податків,   дотриманням   вимог   іншого   законодавства, здійснення   контролю   за  яким  покладено  на  органи  державної податкової служби,  а також фінансову та статистичну звітність,  в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом; 

 

     63.11. Органи   державної податкової   служби  забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному  банку  даних про  платників  податків  -  юридичних  осіб та Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків,  реєстрі платників податку  на додану   вартість,  реєстрі  неприбуткових  організацій  та  інших реєстрах,  що формуються та ведуться органами державної податкової служби  згідно  з  цим  Кодексом,  їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

 

     133.1. Платниками податку з числа резидентів є:
     133.1.4. неприбуткові   установи   та   організації   у  разі отримання прибутку від неосновної діяльності  та/або  доходів,  що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;…

 

     Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання 
     138.5.3. витрати,   понесені  платником  податку,  у  вигляді благодійних чи  інших  внесків  та/або  вартості  товарів  (робіт, послуг)  до неприбуткових організацій,  які згідно з нормами цього розділу враховуються для визначення об'єкта оподаткування платника податку,   включаються   до  складу  витрат  за  датою  фактичного перерахування  таких  внесків  та/або  вартості  товарів   (робіт, послуг).

 

     Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку
     139.1. Не включаються до складу витрат:
     139.1.1. витрати,  не  пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на:
     організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та   відпочинку,  придбання  та  розповсюдження  подарунків  (крім благодійних внесків та  пожертвувань  неприбутковим  організаціям, визначених  статтею  157 цього Кодексу…

     Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій

     157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових  установ  та організацій,  зареєстрованих  згідно  з  вимогами законодавства та внесених органами  державної  податкової  служби  в  установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:

     а) органами   державної  влади  України,  органами  місцевого самоврядування,  Національною академією наук України та створеними ними  установами  або  організаціями,  що  утримуються  за рахунок коштів відповідних бюджетів;

{  Підпункт  "а"  пункту  157.1  статті  157 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

     б) благодійними   фондами   і   благодійними   організаціями, створеними  у  порядку,  визначеному   законом   для   провадження благодійної діяльності;  громадськими організаціями,  створеними з метою   надання   реабілітаційних,   фізкультурно-спортивних   для інвалідів   (дітей-інвалідів)   та   соціальних  послуг,  правової допомоги,   провадження   екологічної,   оздоровчої,   аматорської спортивної,   культурної,   просвітньої,   освітньої  та  наукової діяльності,  а також творчими спілками  та  політичними  партіями, громадськими   організаціями   інвалідів,   спілками   громадських організацій  інвалідів  та  їх  місцевими  осередками,  створеними згідно  із  відповідним законом;  науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації,  внесеними до  Державного реєстру наукових установ,  яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;

     в) кредитними  спілками,  пенсійними  фондами,  створеними  в порядку, визначеному відповідними законами;

     г) іншими,  ніж  визначені  в  підпункті  "б"  цього  пункту, юридичними  особами,  діяльність  яких  не  передбачає   отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

     ґ) спілками,  асоціаціями  та  іншими  об'єднаннями юридичних осіб,  створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників),   що   утримуються   лише  за  рахунок  внесків  таких засновників  (членів,  учасників)  та  не  провадять  господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;

     д) релігійними   організаціями,  зареєстрованими  в  порядку, передбаченому законом;

     е) житлово-будівельними   кооперативами    та    об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку;

     є)  професійними  спілками,  їх об'єднаннями та організаціями профспілок, утвореними в порядку, визначеному законом;

{ Підпункт "є" пункту 157.1 статті 157 в редакції Закону N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

     ж)  організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом;

{  Пункт  157.1  статті  157  доповнено  підпунктом  "ж" згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

     з)  садівничими  та гаражними кооперативами або товариствами, створеними в порядку, визначеному законом.

{  Пункт  157.1  статті  157  доповнено  підпунктом  "з" згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

 

157.2. Від  оподаткування  звільняються  доходи неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

     коштів або  майна,  які  надходять  безоплатно  або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

     пасивних доходів;

     коштів або  майна,  які  надходять  до  таких   неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг,  у тому числі доходів державних навчальних  закладів,  отриманих  від виготовлення  та  реалізації  товарів,  виконання  робіт,  надання послуг,  у тому числі від надання платних послуг,  пов'язаних з їх основною статутною діяльністю;

     дотацій або  субсидій,  отриманих  з державного або місцевого бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи благодійної,  у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   таким неприбутковим  організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

     157.3. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "б" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

     коштів або майна,  які надходять  безоплатно  або  у  вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

     пасивних доходів;

     коштів або   майна,   які   надходять   таким   неприбутковим організаціям від ведення їх  основної  діяльності,  з  урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті;

     дотацій або  субсидій,  отриманих із державного або місцевого бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи благодійної,  у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   таким неприбутковим  організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

     157.4. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "в" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

     коштів, які  надходять  до  кредитних  спілок  або  пенсійних фондів  у  вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;

     доходів від здійснення операцій  з  активами    тому  числі пасивних   доходів)  недержавних  пенсійних  фондів  та  кредитних спілок,  за пенсійними вкладами  (внесками),  рахунками  учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;

     дотацій або  субсидій,  отриманих  з державного або місцевого бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи благодійної,  у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   таким неприбутковим  організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

     157.5. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "г" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

     разових або періодичних внесків,  відрахувань  засновників  і членів;

     коштів або   майна,   які   надходять   таким   неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та  у  вигляді пасивних доходів;

     дотацій або  субсидій,  отриманих  з  державного або місцевих бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи благодійної,  у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   таким неприбутковим  організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

     157.6. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "ґ" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

     разових або періодичних внесків засновників і членів;

     пасивних доходів;

     дотацій або субсидій,  отриманих з державного  або  місцевого бюджетів,  державних  цільових  фондів  або  в  межах технічної чи благодійної,  у тому числі гуманітарної,  допомоги,  що  надаються таким  неприбутковим  організаціям  відповідно до умов міжнародних договорів,  згода на обов'язковість яких  надана  Верховною  Радою України,  крім  дотацій на регулювання цін на платні послуги,  які надаються  таким  неприбутковим  організаціям  або  через  них  їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

     157.7. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "д" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

     коштів або майна,  які надходять  безоплатно  або  у  вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

     будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.

     157.8. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "е" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді внесків,  коштів або майна, які надходять таким неприбутковим  організаціям  для  забезпечення  потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

     157.9. Від оподаткування  звільняються  доходи  неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті, отримані  у  вигляді  вступних,  членських  та  цільових  внесків, відрахувань   коштів   підприємств,   установ   і  організацій  на культурно-масову,  фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової   допомоги  чи  добровільних  пожертвувань  і  пасивних доходів,  а також вартість майна та  послуг,  отриманих  первинною профспілковою  організацією  від  роботодавця згідно з положеннями колективного  договору  (угоди),   з   метою   забезпечення   умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України  "Про  професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії діяльності" ( 1045-14 ).

     Від    оподаткування    звільняються   доходи   неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "ж" пункту 157.1 цієї статті, отримані  у  вигляді  вступних,  членських  та  цільових  внесків, безповоротної  фінансової  допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних  доходів.  {  Пункт  157.9  статті  157  доповнено другим абзацом  згідно  із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

     Від    оподаткування    звільняються   доходи   неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "з" пункту 157.1 цієї статті, отримані  у  вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової   допомоги  чи  добровільних  пожертвувань  і  пасивних доходів.  { Пункт 157.9 статті 157 доповнено третім абзацом згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

     157.10. Доходи   або   майно  неприбуткових  організацій,  за винятком неприбуткових організацій,  визначених у підпунктах "а" і "в"  пункту  157.1  цієї  статті,  не  підлягають розподілу між їх засновниками,   учасниками    або    членами    та    не    можуть використовуватися   для  вигоди  будь-якого  окремого  засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації,  її  посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

     Доходи неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті,  у тому числі доходи закладів і  установ освіти,  науки,  культури,  охорони  здоров'я,  а  також  архівних установ   та   реабілітаційних   установ    для    інвалідів    та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію,  які утримуються за рахунок  бюджету,   зараховуються   до   складу   кошторисів   (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і  використовуються  виключно  на  фінансування  видатків   такого кошторису    тому  числі  фінансування  господарської діяльності згідно з їх статутами),  розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до  кошторису  для  утримання  зазначених  організацій, перевищують  суму  визначених кошторисом витрат,  сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

     При цьому  із  суми   перевищення   доходів   над   витратами зазначених   неприбуткових  організацій  податок,  передбачений  у пункті 151.1 статті 151 цього розділу, не сплачується.

     Перелік платних послуг,  які  можуть  надаватися  зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     Доходи неприбуткових організацій,  визначених у підпункті "в" пункту 157.1, розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законом.

     157.11. У   разі   якщо   доходи  неприбуткових  організацій, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених пунктом  157.5  цієї статті,  на кінець першого кварталу року,  що настає за звітним,  перевищують 25  відсотків  загальних  доходів, отриманих   протягом  такого  звітного  (податкового)  року,  така неприбуткова   організація   зобов'язана   сплатити   податок   із нерозподіленої  суми  прибутку  за  ставкою,  встановленою пунктом 151.1 статті  151  цього  Кодексу,  до  суми  такого  перевищення. Внесення   до   бюджету   зазначеного   податку   здійснюється  за результатами першого  кварталу  року,  що  настає  за  звітним,  у строки, встановлені для інших платників податку.

     Незалежно від  положень  абзацу першого цього пункту,  у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел,  інших, ніж визначені  пунктами  157.2-157.9  цієї  статті,  така неприбуткова організація  зобов'язана  сплатити  податок  на   прибуток,   який визначається як сума доходів,  отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат,  пов'язаних з отриманням  таких  доходів, але не вище суми таких доходів.

     У підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із абзацом  першим  цього  пункту,  а  також   при   визначенні   сум оподатковуваного  прибутку  згідно  з  абзацом другим цього пункту сума амортизаційних відрахувань не враховується.

     157.12.  З  метою  оподаткування центральний орган виконавчої влади,  що  реалізує  державну податкову політику веде реєстр всіх неприбуткових  організацій  та  їх  відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту. {  Абзац  перший  пункту  157.12  статті 157 із змінами, внесеними згідно з Законом N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

     Право неприбуткової  організації  на  користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає  після  внесення  такої організації   до  Реєстру  неприбуткових  організацій  та  установ органами державної  податкової  служби  в  порядку,  встановленому законодавством.

     Державна реєстрація  неприбуткових організацій здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законодавством.

     Перереєстрація такої неприбуткової  організації  у  випадках, передбачених законом,  здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.

     157.13. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету,  якщо інше  не передбачено    законом,    що   регулює   діяльність   відповідної неприбуткової організації.

     157.14.  Центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує формування державної фінансової політики встановлює порядок обліку і   подання   податкової   звітності   про   використання   коштів неприбуткових організацій (визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї  статті  в  частині  обліку і подання податкової звітності за доходами,   що  підлягають  оподаткуванню),  а  центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вирішує питання   про  виключення  організацій  із  Реєстру  неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними  положень  цього  Кодексу  та  інших  законодавчих  актів про неприбуткові  організації. До порушень також належить використання звільнених  від  оподаткування  коштів  на  цілі,  не  передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та  майно,  використані  не  за  цільовим призначенням, вважаються доходом   і  підлягають  оподаткуванню  за  ставкою,  встановленою пунктом  151.1  статті  151  цього  Кодексу.  Рішення центрального органу  виконавчої  влади, що реалізує державну податкову політику можуть бути оскаржені в судовому порядку.

{  Пункт  157.14 статті 157 із змінами, внесеними згідно з Законом N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

     157.15. Термін  "державні  послуги" слід розуміти як будь-які платні  послуги,  обов'язковість  отримання  яких   встановлюється законодавством  та  які  надаються  фізичним  чи  юридичним особам органами виконавчої влади,  органами місцевого  самоврядування  та створеними  ними  установами  і  організаціями,  що утримуються за рахунок  коштів  відповідних  бюджетів.   До   розуміння   терміна "державні  послуги"  не  включаються  податки,  збори (обов'язкові платежі), визначені цим Кодексом.

     Під терміном "основна діяльність" для цілей  цього  підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій,  яка визначена для них як основна  законом,  що  регулює  діяльність  відповідної неприбуткової організації,  у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги,  просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).

     До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією   товарів,   виконання  робіт,  надання  послуг,  які пропагують принципи та ідеї,  для захисту яких було створено  таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю,  якщо ціна таких  товарів,  виконаних  робіт,  наданих послуг  є  нижчою  від  звичайної  або  якщо така ціна регулюється державою.

     До основної діяльності  не  включаються  операції  з  надання товарів,    виконання   робіт,   надання   послуг   неприбутковими організаціями,  визначеними в підпунктах "в" -  "ґ"  пункту  157.1 цієї статті, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.  Кабінет Міністрів  України  може  вводити  тимчасові обмеження   щодо   поширення   норм   цього   пункту   на   продаж неприбутковими організаціями окремих товарів  чи  послуг  у  разі, якщо  такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами,  які  оподатковуються  цим податком та надають аналогічні товари,  виконують роботи,  надають послуги,  про таке  порушення. Статутні   документи  неприбуткових  організацій  повинні  містити вичерпний  перелік  видів  їх  діяльності,  які  не   передбачають одержання  прибутку  згідно  з  нормами  законів,  що регулюють їх діяльність.

     157.16. Від оподаткування звільняються  доходи  неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

 

     Стаття 164. База оподаткування
     164.2. До  загального  місячного  (річного)  оподатковуваного доходу платника податку включаються:
     164.2.17. дохід,  отриманий платником  податку  як  додаткове благо  (крім  випадків,  передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді:
     Додатково до  винятків,  передбачених  підпунктом  "а"  цього підпункту,   не  вважаються  додатковим  благом  платника  податку доходи,  одержані у формі та  розмірах,  що  підлягають  включенню роботодавцем   до  собівартості  реалізованих  товарів,  виконаних робіт,  наданих послуг згідно із розділом  III  цього  Кодексу,  а також кошти,  вартість послуг,  проживання,  проїзду,  харчування, спортивного одягу,  аксесуарів,  взуття та інвентарю,  колясок для інвалідів,  у  тому  числі  які  призначені для участі інвалідів в фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах,  лікарських та медико-відновлюваних    засобів    та   інших   доходів,   наданих (виплачених)  платнику  податку  -   учаснику   спортивних   (крім професійного спорту),  фізкультурно-оздоровчих заходів,  заходів з фізкультурно-оздоровчої  діяльності   та   фізкультурно-спортивної реабілітації,   що   фінансуються   з  бюджету  та/або  бюджетними організаціями,  іншими неприбутковими організаціями,  внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких коштів;

 

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
     165.1. До  загального  місячного  (річного)  оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.4. сума  виплат  чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що  здійснюються  з  урахуванням  пункту  170.7  статті  170 цього Кодексу:

     в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів  таких виплат,  крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам;

     Стаття 166. Податкова знижка
     166.3. Перелік витрат,  дозволених до включення до податкової знижки.
     166.3.2. суму коштів або вартість майна,  переданих платником податку   у   вигляді   пожертвувань   або   благодійних   внесків неприбутковим організаціям,  зареєстрованим в Україні та  внесеним до  Реєстру  неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна,  у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

 

АНТИКОРУПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ПКУ

     170.7. Оподаткування благодійної допомоги.
     170.7.7. Забороняється  надавати  благодійну допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування або  створеним ними  неприбутковим  організаціям  або  за  їх дорученням - третім особам,  якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною  умовою  видачі  платнику  податку  будь-якого  дозволу, ліцензії,  узгодження,  надання  державної  послуги  чи  прийняття іншого  рішення  на  його  користь  або  прискорення такої видачі, надання, прийняття (спрощення процедури).

     Дії посадових (службових) осіб  органів  державної  влади  та органів місцевого самоврядування з висування таких умов вважаються діями з вимагання  коштів  або  майна  у  розмірі  благодійної  чи спонсорської допомоги.

 

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi