Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

    Процедури закупівель -  закупівля в одного учасника – розділ VIII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI Про здійснення державних закупівель.

 

Наказ МЕ вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форму документів у сфері державних закупівель, форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), форму звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, тощо,

 

Безоплатний веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/.

 

Розділ VIII  ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА 

     Стаття 39. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника 

     1. Закупівля в одного учасника - це процедура,  відповідно до  якої  замовник  укладає  договір  про  закупівлю з учасником після  проведення  переговорів з одним або кількома учасниками та акцепту  пропозиції   переможця  процедури  закупівлі  в  одного  учасника.  {  Абзац  перший  частини  першої  статті 39 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } 

     Замовник під час проведення переговорів вимагає від  учасника  подання    ним    підтвердженої   документально   інформації   про  відповідність  учасника  кваліфікаційним  вимогам  відповідно   до  статті 16 цього Закону. 

     Замовник протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту прийняття  рішення про застосування процедури  закупівлі  в  одного  учасника  забезпечує  публікацію у державному офіційному друкованому виданні  з  питань  державних  закупівель  та  розміщення  на   веб-порталі Уповноваженого органу  відповідно  до  статті  10  цього  Закону  інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника,  яка повинна містити: 

     найменування та місцезнаходження замовника; 

     адресу веб-порталу Уповноваженого органу,    на   якому  розміщується інформація про закупівлю,  відповідно  до  статті  10  цього Закону; 

     адресу веб-сайту,  на якому додатково розміщується інформація  замовника про закупівлю (у разі наявності); 

     найменування, кількість товару і  місце  його  поставки,  вид  робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання; 

     строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; 

     найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника  (учасників), з яким проведено переговори; { Абзац дев'ятий частини  першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI  ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } 

     ціну пропозиції; 

     реєстраційний рахунок   замовника,   відкритий в органах  Державної казначейської   служби  України    разі  здійснення  закупівлі за рахунок бюджетних коштів). 

     Обґрунтування застосування  процедури  закупівлі   в   одного  учасника повинно містити: 

     умови застосування процедури закупівлі; 

     посилання на   експертні,   нормативні,   технічні   та  інші  документи,  що підтверджують наявність умов застосування процедури  закупівлі. 

     Оприлюднення інформації  про застосування процедури закупівлі  в одного учасника не вважається запрошенням до участі у  процедурі  закупівлі для невизначеного кола осіб.   

     {  Абзац  шістнадцятий  частини першої статті 39 виключено на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }   

     {  Абзац  сімнадцятий  частини  першої статті 39 виключено на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }   

     {  Абзац  вісімнадцятий частини першої статті 39 виключено на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }   

     {  Абзац дев'ятнадцятий частини першої статті 39 виключено на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }  

      {  Абзац  двадцятий  частини  першої  статті  39 виключено на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }   

 

     2. Процедура  закупівлі  в  одного  учасника   застосовується  замовником як виняток у разі: 

    

     1) закупівлі  творів  мистецтва або закупівлі,  пов'язаної із  захистом прав інтелектуальної власності,  або  укладення  договору  про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу,  або    закупівлі  послуг  з  виконання  науково-дослідних,  науково-технічних  та  дослідно-конструкторських робіт, що пройшли  конкурсний  відбір  у  встановленому  Кабінетом  Міністрів України  порядку;

{ Пункт 1 частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 4996-VI ( 4996-17 ) від 21.06.2012 

 

     2) відсутності  конкуренції (у тому числі з технічних причин)  на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані  чи   надані   тільки   певним   постачальником   (виконавцем),  за  відсутності при цьому альтернативи; 

 

     3)  нагальної  потреби  у  здійсненні  закупівлі  у зв'язку з  виникненням  особливих  економічних  чи  соціальних обставин,  які  унеможливлюють  дотримання  замовниками  строків  для   проведення  процедур   конкурсних   торгів,   зокрема  пов'язаних  з  негайною  ліквідацією  наслідків  надзвичайних  ситуацій   техногенного   та  природного  характеру,  а  також  наданням у встановленому порядку  Україною гуманітарної допомоги іншим державам;

{  Пункт  3  частини  другої статті 39 в редакції Закону N 3681-VI  ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

 

      4) якщо замовником було двічі відмінено  процедуру  закупівлі  через відсутність достатньої кількості учасників; 

 

     5)  потреби  здійснити  додаткову  закупівлю  у  того  самого  постачальника з метою уніфікації,  стандартизації або забезпечення  сумісності  з  наявними  товарами,  технологіями,   роботами   або  послугами,   якщо  заміна  попереднього  постачальника  (виконавця  робіт,  надавача  послуг)  може  призвести  до  несумісності   або  виникнення    проблем    технічного    характеру,   пов'язаних   з  експлуатацією та обслуговуванням; {  Частину  другу  статті 39 доповнено пунктом 5 згідно із Законом  N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } 

 

     6) закупівлі товарів на товарних біржах;

{  Частину  другу  статті 39 доповнено пунктом 6 згідно із Законом  N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } 

 

     7)   закупівлі   товарів   у  разі  припинення  господарської  діяльності,  зокрема  внаслідок  банкрутства,  за  домовленістю  з  кредиторами;

{  Частину  другу  статті 39 доповнено пунктом 7 згідно із Законом  N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } 

 

     8)  необхідності  проведення додаткових будівельних робіт, не  включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані  обставини  необхідними для виконання проекту за умови,  що договір  буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт,  якщо такі роботи  технічно чи економічно пов'язані з головним договором. {  Частину  другу  статті 39 доповнено пунктом 8 згідно із Законом  N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 

 

   9) урахування   вимог,  визначених  частиною  чотирнадцятою  статті 39-10.

{  Частину  другу  статті 39 доповнено пунктом 9 згідно із Законом  N 4917-VI ( 4917-17 ) від 07.06.2012 } 

 

     3.   Загальний   строк  для  визначення  переможця  процедури  закупівлі  в  одного учасника не повинен перевищувати п'яти днів з  дня  опублікування  у  державному офіційному друкованому виданні з  питань  державних закупівель інформації про застосування процедури  закупівлі  в  одного  учасника.  Замовник  акцептує  пропозицію за  результатами  застосування процедури закупівлі в одного учасника в  день  визначення  переможця.  Повідомлення  про  акцепт пропозиції  обов'язково   безоплатно   публікується  в  державному  офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель. { Частину третю  статті  39  доповнено  новим  абзацом  першим  згідно  із  Законом  N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } 

     Замовник   має   право   укласти  договір  про  закупівлю  за  результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника  у  строк  не  раніше  ніж  через  14  днів (п'ять робочих днів у разі  застосування процедури закупівлі з підстав,  визначених пунктом  3  частини  другої  цієї  статті)  з  дня  опублікування у державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель  повідомлення  про  акцепт  пропозиції за результатами застосування  процедури  закупівлі  в  одного  учасника.  { Абзац другий частини  третьої   статті  39  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } 

     Договір про  закупівлю,  укладений  з   порушенням   строків,  передбачених цією частиною, є нікчемним. 

     4. Інформація  про  результати  процедури  закупівлі в одного  учасника публікується в порядку,  передбаченому статтею  32  цього  Закону. 

     5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі,  якщо замовником допущені порушення порядку  публікації  інформації  про   застосування   процедури   закупівлі   в   одного  учасника,  визначеного  цим  Законом,   та   порушення,   які   вплинули   на  об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі. 

   Стаття 39-10. Укладення договору про закупівлю 

…14. У  разі  якщо  електронний  реверсивний  аукціон визнаний  таким,  що не відбувся з підстави, визначеної частиною тринадцятою  статті  39-9 цього Закону,  або процедура електронного реверсивного аукціону відмінена замовником з підстави,  визначеної  пунктом 5 частини шостої статті 39-6 цього  Закону,  замовник  має  право  повторно  оголосити  про проведення закупівлі за процедурою  електронного реверсивного аукціону в порядку, визначеному частиною  першою статті 39-6 цього Закону. 

     Якщо випадок,  визначений абзацом першим  цієї  частини,  має  місце  повторно  стосовно одного і того самого предмета закупівлі,  замовник  має  право  застосувати  процедуру  закупівлі  в  одного  учасника.   При  цьому  договір  має  бути  укладений  на  умовах,  визначених документацією  електронного  реверсивного  аукціону,  а  ціна  не  може перевищувати початкову (максимальну) ціну договору,  визначену документацією електронного реверсивного аукціону.

**********************

На виконання частини першої статті 39 Закону України № 2289-VI, яка встановлює необхідність обґрунтування процедури закупівлі в одного учасника, була видана Постанова Кабінету Мініcтрів України № 668 від 28 липня 2010 р. "Про затвердження Порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника". Порядок визначав механізм погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника, очікувана вартість предмета якої для закупівлі:

 - товарів або послуг дорівнює або перевищує 100 тис. гривень,

 - а робіт - 300 тис. гривень (зміни внесено Постановою Кабінету Мініcтрів України № 1247 від 27 грудня 2010 р., скасовано Постановою Кабінету Мініcтрів України від 21 грудня 2011 р. N 1325).

 

********

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель (формування (складання) та затвердження замовником річного плану закупівель (внесення змін до нього) здійснюється відповідно до статті 4 і частини четвертої статті 11 Закону України № 2289.  Річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів (далі - комітет), яке оформлюється протоколом засідання комітету з конкурсних торгів (далі - комітет).  У річному плані вказується очікувана вартість закупівлі відповідно до потреб замовника. У подальшому очікувана вартість може бути скоригована шляхом унесення відповідних змін.  Річний план та додаток до нього не підлягають оприлюдненню в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель (далі - Вісник державних закупівель) та на веб-порталі Уповноваженого органу за адресою www.tender.me.gov.ua (далі - веб-портал).  Річний план закупівель та зміни до нього підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на власному веб-сайті замовника або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження.  Річний план і зміни до нього надсилаються Казначейству України та Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня затвердження.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймається за наявності документально підтвердженої підстави або декількох підстав одночасно для застосування, виключний перелік яких визначений частиною другою статті 39 Закону, що підтверджують винятковість ситуації щодо неможливості застосувати іншу, конкурентну процедуру закупівлі.  У протоколі засідання комітету зазначається найменування предмета закупівлі, підстава застосування процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону, очікувана вартість, найменування учасника, а також посилання на проведення попередніх переговорів з учасником (якщо переговори проведені в цей же день). Якщо попередні переговори проведені після прийняття рішення про застосування процедури в одного учасника (до публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника), результати попередніх переговорів оформлюються окремим протоколом засідання комітету.  Ураховуючи викладене, початком проведення процедури закупівлі в одного учасника є публікація інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

 -  інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

-  форму інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника (протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник забезпечує публікацію інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника у Віснику державних закупівель та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу зазначеної інформації, а також одночасне оприлюднення обґрунтування про застосування вказаної процедури на веб-порталі Уповноваженого органу.  Відповідно до частини першої статті 39 Закону замовник забезпечує публікацію у Віснику державних закупівель і розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу необхідної інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.  Забезпеченням опублікування/оприлюднення є надсилання та реєстрація інформації й обґрунтування в Державному підприємстві “Зовнішторгвидав України”, яке забезпечує видання Вісника державних закупівель, протягом трьох робочих днів з дати засідання комітету з конкурсних торгів (наприклад, комітет прийняв рішення 1-го числа, забезпечити опублікування необхідно до 4-го числа включно).

-  інструкцію щодо заповнення форми інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 39 Закону Замовник не пізніше п’яти днів з моменту опублікування інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймає рішення про визначення переможця процедури закупівлі та акцептує його пропозицію),

-  форму обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, 

-  інструкцію щодо заповнення форми обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.  Зараз є дев’ять підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника.   Див. лист-роз'яснення Мінекономрозвитку від 31.10.2012 N 3301-04/40987-06 «Щодо надання методологічної допомоги з питань застосування процедури закупівлі в одного учасника товарів, робіт і послуг».  Зокрема, зразок протоколу переговорів щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника. 

 - форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),

- форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника (підставою для подальшого здійснення акцепту пропозиції учасника є протокол переговорів).    Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 39 Закону Замовник не пізніше п’яти днів з моменту опублікування інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймає рішення про визначення переможця процедури закупівлі та акцептує його пропозицію.  Протокол переговорів є підставою для подальшого здійснення акцепту пропозиції учасника.  Рішення приймається комітетом з конкурсних торгів Замовника, яке оформлюється протоколом у довільній формі. Термін прийняття рішення - не пізніше п’яти днів, саме з моменту публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника у Віснику державних закупівель.  Відповідно до листа Мінекономрозвитку від 29.02.2012 N 3302-04/7500-06 (розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за адресою: www.me.gov.ua у рубриці “Державні закупівлі”, підрубриці “Роз’яснення стосовно застосування законодавства у сфері державних закупівель”), по-перше, у разі, якщо до визначення переможця відбулася зміна цін (тарифів), то кінцева ціна погоджується при проведенні остаточних переговорів з урахуванням затверджених (уведених у дію) цін (тарифів) та зазначається у відповідному протоколі та повідомленні про акцепт, по-друге, якщо після визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника тарифи змінилися вбік збільшення, замовник може укласти договір про закупівлю за обсягом, указаним у повідомленні про акцепт, зазначивши у такому договорі відповідний тариф та після укладання зазначеного договору вчинити дії, передбачені пунктом 1 частини п’ятої статті 40 Закону.

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, (відповідно до частини першої статті 10 та абзацу першого частини третьої статті 39 Закону замовник протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця безоплатно публікує/оприлюднює у Віснику державних закупівель/на веб-порталі повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника).  Замовник не раніше ніж через 14 днів з дня опублікування повідомлення про акцепт укладає договір про закупівлю (абзац другий частини третьої статті 39 Закону). 

- форму звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника (стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі), 

- інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника (стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі.  Відповідно до статті 10 Закону протягом трьох робочих днів з дня затвердження звіту про результати процедури закупівлі замовник безоплатно оприлюднює звіт про результати проведення процедури закупівлі на веб-порталі),

 

- інструкцію щодо заповнення форми інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника (замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю публікує/оприлюднює інформацію про результати проведення процедури закупівлі відповідно до статей 10 і 32 Закону).

- форму повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі, якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі; відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками)  процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору; відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг).

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника, тощо.

 

Абзац п’ятнадцятий частини першої статті 39 Закону чітко зазначає, що “оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб”.  Після оприлюднення інформації про застосування і до акцепту пропозиції одного учасника замовник у разі потреби (за власною ініціативою чи ініціативою учасника) може провести додаткові переговори з учасником для узгодження параметрів та/або умов договору про закупівлю, у тому числі щодо перегляду ціни пропозиції, насамперед щодо її зменшення (знижки тощо).  Протоколи переговорів оформлюються в довільній загальноприйнятій у діловодстві формі. Зразок-приклад протоколу переговорів, який може використовуватися, наведено в додатку 1. 

 

Замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 14 днів (п’ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.  

 

**************************************************

Дещо про платіжну політику розпорядників коштів – (генеральних) замовників товарів, робіт та послуг та кредитну політику одержувачів коштів – постачальників товарів, робіт та послуг.

 

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника  бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 

Див.:

 

**************************************************

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep